Màsters Oficials

Retitulació al Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents

Nota: La previsió és que el curs 2023-2024 es posi en marxa la nova titulació de Màster universitari de l’ESAGED, la qual cosa implicarà la impossibilitat de realitzar la retitulació segons la normativa acadèmica. Per tant, aquelles persones interessades en gestionar aquest tràmit cal que tinguin present que ho podran fer únicament durant els propers dos cursos 2021-2022 i 2022-2023. Passat aquest temps, i si la nova titulació queda aprovada i comença el curs 2023-2024, les persones titulades del Graduat Superior no podran gestionar la seva retitulació.

El 24 de juliol de 2018 l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) va emetre l’informe final a la sol·licitud de modificació de la memòria del Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents. En aquest informe es valora favorablement la modificació de la memòria, la qual incorpora les equivalències de reconeixement de les assignatures de l’extingit Graduat Superior en Arxivística amb els mòduls de l’actual Màster Universitari.

Per fer efectiu aquest reconeixement, és imprescindible estar en possessió d’un títol de grau o d’una llicenciatura oficial.
 
A cada curs acadèmic es reservaran un nombre limitat de places de la matrícula al Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents per a alumnes procedents del Graduat Superior. L’assignació vindrà determinada per estricte ordre de sol·licituds.
 
El procediment per iniciar els tràmits és el següent:

1. Cal fer una sol·licitud prèvia enviant una petició a coordinacio.esaged@uab.cat. La coordinació del Màster Universitari la validarà i informarà dels crèdits que s’han de matricular d’acord amb l’expedient acadèmic.
 
2. Un cop rebuda la resposta i validada la sol·licitud de reconeixement per la coordinació del Màster, es pot sol·licitar l’admissió als estudis a través d'aquest enllaç, d’acord amb la normativa aplicable. Aquest tràmit té una taxa d’inscripció de 30,21€ no reemborsable (taxa UAB segons preus per a la prestació dels serveis acadèmics, administratius i altres conceptes).
  
Per tramitar una sol·licitud de reconeixement cal haver estat admesa a un centre i a la titulació determinada, d’acord amb l’article 79.5 de la normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
 
3. Un cop feta l’admissió al programa es pot procedir a matricular els crèdits a reconèixer i els mòduls que s’han de cursar per tal de finalitzar els estudis i aconseguir la titulació del Màster Universitari.
 
4. El mòdul del Treball Final de Màster no és susceptible de reconeixement segons l’article 83.4 de la normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. Per tant s’ha de matricular obligatòriament. Aquest mòdul és de 15 crèdits ECTS i el preu fixat és de 78€ per cada crèdit.
 
5. El preu dels crèdits que es poden reconèixer pel curs 2021-2022 és del 20% de cada crèdit matriculat, que correspon a 15,60€.
 
Els crèdits reconeguts s’incorporaran a l’expedient acadèmic amb la qualificació d’apte/a i especificant que han estat reconeguts. No es tindran en compte a l’efecte del còmput de la mitjana de l’expedient.
 
Els crèdits o mòduls que no siguin susceptibles de reconeixement s’hauran de matricular i cursar normalment. El preu del crèdit a matricular, segons els preus establerts per al curs 2021-2022, és de 78€.
 
Addicionalment, s’ha establert un descompte fix de 350 € sobre el preu total de la matrícula, independentment del nombre de crèdits que es puguin reconèixer i/o matricular.
 
6. La matrícula dels crèdits reconeguts i dels mòduls a matricular es durà a terme a la gestió acadèmica de la FUAB d’acord amb el procediment ordinari de matriculació. El període de preinscripció i matrícula per cursar la retitulació per al curs 2021-2022 és del 10 de gener al 5 d’octubre de 2021.

En aquest document hi trobareu un annex amb tota la informació de les taules d’equivalència d’assignatures i mòduls segons la memòria aprovada per l’AQU.