Màsters Oficials

Procediment per sol·licitar un estudiant de pràctiques

Sol·licitud

Les empreses o organitzacions que desitgin participar del programa de pràctiques de l'Escola poden contactar amb nosaltres a practiques.btreball.fuab@uab.cat, i enviar-nos el formulari de sol·licitud de pràctiques emplenat.

Publicació de les ofertes

Les ofertes es publiquen a l’Aula Moodle, a disposició dels estudiants matriculats per tal que puguin enviar la seva candidatura acompanyada del currículum a través del formulari.

Candidatures
 
L'empresa o organització sol·licitant rebrà les candidatures dels estudiants interessats i podrà concertar entrevistes amb ells per tal de fer una selecció.
 
Signatura del conveni

L'empresa o organització acordarà amb l'estudiant seleccionat el calendari de pràctiques. Un cop fet això, se signarà un conveni entre l’empresa o organització, l’estudiant i el centre, que recollirà les condicions de les pràctiques.
 
Seguiment i avaluació de qualitat

L’estudiant en pràctiques comptarà amb el seguiment i suport d’un tutor per part de l’empresa o organització i del tutor de pràctiques del centre.

Finalització

Un cop acabades les pràctiques, l'estudiant i el tutor de l'empresa o organització presentaran els seus informes finals. L’informe de l'empresa o organització (realitzat pel tutor) inclourà una valoració objectiva en un formulari estandarditzat :

- Grau de compliment respecte a les competències i els objectius formatius, actitud i aptitud de l'estudiant, entre d'altres.
- Valoració global sobre l'assistència i la realització de les pràctiques a l'empresa.