Màsters Oficials

Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents

Sortides professionals

La professió d’arxiver ha experimentat una transformació extraordinària. L’impacte derivat de la inserció de les tecnologies ha propiciat un gran desenvolupament de la metodologia arxivística que ha eixamplat el seu camp d’actuació i ha obert noves expectatives d’ocupació. Aquest impacte es veu reforçat per les normatives i legislacions més recents que potencien aquesta professió tant a l’administració pública com a les empreses i entitats privades (lleis d’arxius, de protecció de dades, d’accés als documents, de règim jurídic de l’administració, i normatives ISO).

Les sortides professionals les podem detectar en diversos àmbits:

• L'administració pública, tant en el treball als arxius històrics com en els arxius i la gestió documental de la documentació administrativa (administració estatal, administracions autonòmiques, diputacions, consells comarcals, ajuntaments...)

En organitzacions, entitats privades i empreses (universitats, associacions i col·legis professionals, centres docents, institucions eclesiàstiques, entitats financeres, immobiliàries, professionals, sector sanitari i clínic, mitjans de comunicació...)

En empreses de serveis documentals i arxivístics (consultoria, organització d'arxius, serveis de digitalització, sistemes de seguretat documental, destrucció de documents, aplicacions informàtiques de gestió documental...).