Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Psicologia


La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (SGIQ/UAB) amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d’oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s’ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agencies de qualitat AQU, ANECA, i ENQA.

El SGIQ de la Facultat de Psicologia assumeix el compromís de la UAB i contribueix a oferir uns estudis de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius del Centre, per tal d'acomplir amb l'objectiu fonamental d'oferir una formació científica de grau i de postgrau fonamentada en les necessitats i les expectatives dels seus usuaris, i de la societat en general, i que afavoreixi la inserció laboral dels seus titulats.

El 23 de novembre de 2010 el SGIQ de la Facultat de Psicologia va obtenir l'avaluació positiva de l'AQU, en el marc del programa AUDIT (certificat).

Manual del SGIQ de la Facultat de Psicologia


Processos del Marc VSMA

Processos transversals a la UAB aplicats de forma subsidiària a la Facultat de Psicologia:
o PE3 Verificació de titulacions de Graus i Màsters Universitaris
o PC7 Seguiment, avaluació i millora de les titulacions
o PC8A Modificació de titulacions de Grau i de Màster Universitari
o PE6 Acreditació de titulacions de Grau i Màster Universitari

Processos del SGIQ de la Facultat de Psicologia

Processos estratègics:
o PE1 Definició de la política i objectius de qualitat de la Facultat
o PE2 Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

Processos claus:
o PC2 Programació docent Guies Docents
o PC3.1 Pràctiques Externes
o PC3.2 Treballs de Final d'Estudis
o PC4 Orientació Estudiant
o PC5 Avaluació Estudiant
o PC6 Gestió de la Mobilitat

Processos de suport:
o PS3 Gestió recursos materials
o PS5 Gestió queixes i suggeriments