Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Psicologia

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (SGIQ/UAB) amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d’oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s’ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agencies de qualitat AQU, ANECA, i ENQA.

El SGIQ de la Facultat de Psicologia assumeix el compromís de la UAB i contribueix a oferir uns estudis de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius del Centre, per tal d'acomplir amb l'objectiu fonamental d'oferir una formació científica de grau i de postgrau fonamentada en les necessitats i les expectatives dels seus usuaris, i de la societat en general, i que afavoreixi la inserció laboral dels seus titulats.

El 23 de novembre de 2010 el SGIQ de la Facultat de Psicologia va obtenir l'avaluació positiva de l'AQU, en el marc del programa AUDIT (certificat).

Manual del SGIQ de la Facultat de Psicologia

Processos del SGIQ marc de la Facultat de Psicologia

Processos estratègics:
o PE01 Definició de la política i objectius de qualitat de la Facultat 
o PE02 Definició, desplegament i seguiment SGIQ (en revisió)
o PE03 Creació i disseny de noves titulacions.Mapa de titulacions 
o PE04 Definició de la política del PDI 
o PE05 Definició de la política del PAS

Processos claus:
o PC01 Definició de perfils d'ingrés, graduació i accés als estudis 
o PC02 Programació docent de les assignatures
o PC03.1 Pràctiques Externes 
o PC03.2 Treballs de Final d'Estudis 
o PC04 Orientació Estudiant 
o PC05 Avaluació Estudiant 
o PC06 Gestió de la mobilitat dels estudiants 
o PC07 Seguiment, avaluació i millora de les titulacions 
o PC08 Modificació i extinció de titulacions 
o PC09 Gestió documental 
o PC10 Acreditació de titulacions 
Processos de suport:
o PS01 Formació del PDI
o PS02 Formació del PAS
o PS03 Gestió recursos materials 
o PS04 Organització acadèmica 
o PS05 Gestió queixes i suggeriments 
o PS06 Satisfacció dels grups d'interès
o PS07 Inserció laboral dels titulats
o PS08 Informació pública i rendició de comptes
o PS09 Avaluació del PDI 
o PS10 Avaluació del PAS