Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Psicologia

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Psicologia

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (SGIQ/UAB) amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d’oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s’ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agencies de qualitat AQU, ANECA, i ENQA.

El SGIQ de la Facultat de Psicologia assumeix el compromís de la UAB i contribueix a oferir uns estudis de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius del Centre, per tal d'acomplir amb l'objectiu fonamental d'oferir una formació científica de grau i de postgrau fonamentada en les necessitats i les expectatives dels seus usuaris, i de la societat en general, i que afavoreixi la inserció laboral dels seus titulats. 

El 23 de novembre de 2010 el SGIQ de la Facultat de Psicologia va obtenir l'avaluació positiva de l'AQU, en el marc del programa AUDIT (certificat).

El 18 de maig de 2020 s’emet per part de l’AQU informe favorable per a l’acreditació institucional de la Facultat de Psicologia de la UAB (informe)

 


Manual del SGIQ de la Facultat de Psicologia

Processos del SGIQ marc de la Facultat de Psicologia (Mapa dels processos)

Processos estratègics:
o PE01 Definició de la política i objectius de qualitat
o PE02 Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)
o PE03 Creació i disseny de noves titulacions.Mapa de titulacions 
o PE04 Política i gestió del PDI 
o PE05 Política i gestió del PAS

Processos claus:
o PC01 Definició de perfils d'ingrés, graduació i accés als estudis 
o PC02 Programació docent de les assignatures. Guies docents
o PC03 Gestió de les pràctiques externes 
o PC04.Gestió dels treballs de final d'estudis (TFE)
o PC05 Orientació a l'estudiant i Inserció laboral 
o PC06 Avaluació de l'estudiant 
o PC07 Gestió de la mobilitat de l'alumnat, PAS i PDI
o PC08 Seguiment, avaluació i millora de les titulacions 
o PC09 Modificació i extinció de titulacions 
o PC10 Gestió documental 
o PC11 Acreditació de titulacions oficials
 

Processos de suport:
o PS01 Gestió econòmica i Infraestructura
o PS02 Gestió de serveis
PS03 Organització i gestió acadèmica 
o PS04 Gestió de suggeriments, queixes i felicitacions 
o PS05 Satisfacció dels grups d'interès
o PS06 Informació pública i rendició de comptes