Reconeixement representació estudiantil a la facultat

Reconeixement acadèmic per la participació en activitats de representació estudiantil

D’acord amb la normativa de reconeixement de crèdits de la Universitat Autònoma de Barcelona, exercir un càrrec de representació estudiantil es pot reconèixer amb 1 o 2 crèdits per any (fins al màxim de 6 crèdits dereconeixement en els estudis de grau per activitats universitàries culturals,  esportives,  de  solidaritat  i  de  cooperació) sempre que s’hagi assistit almenys a un 80% de les sessions de l’òrgan de representació corresponent.
 

1. Reconeixement de crèdits per càrrecs de representació estudiantil per formar part d’un òrgan de representació
 

 • Ser membre de la Junta d’Unitat Docent. Es podrà reconèixer amb 1 crèdit per curs acadèmic. 
   
 • Ser membre de la Junta de Facultat. Es podrà reconèixer amb 1 crèdit per curs acadèmic. 
   
 • Ser membre dels Consells de curs. Es podrà reconèixer amb 1 crèdit per curs acadèmic. 
   
 • Ser membre de la Junta Permanent de Facultat. Es podrà reconèixer amb 2 crèdits per curs acadèmic. 
   
 • Ser membre de la Comissió de Grau. Es podrà reconèixer amb 2 crèdits per curs acadèmic. 
   
   
 • Criteris de reconeixement:
  • 80% assistència del total dels òrgans als quals es forma part 
    
    
 • Circuit de reconeixement:
  • Sol·licitud de  l’alumne a la Gestió Acadèmica.Caldrà presentar un informe d’assistència (veure annex I) o s’informi de l’assistència als diferents òrgans dels que s’és membre.
  • Comprovació de les dades per part de la Gestió Acadèmica amb els responsables de cada òrgan.  
    
    
    
    
    
2. Reconeixement de crèdits per càrrecs de representació estudiantil per exercir com a delegat
 • Ser delegat/da de curs. Es podrà reconèixer amb 2 crèdits per curs acadèmic. 
   
   
 • Criteris de reconeixement:
  • (p. e., participació en reunions amb professors o coordinadors de curs en representació dels alumnes del curs; participació en els Consells de curs; convocatòria i moderació d’assemblees de curs, altres gestions de representació, etc.).  
    
 • Circuit de reconeixement:
  • Sol·licitud de  l’alumne a la Gestió Acadèmica.Caldrà presentar un informe d’activitats (veure annex II) on s’adjunti les activitats realitzades com a delegat/da.