Assegurança complementària (informació pròpia facultat)

Tenint present la naturalesa dels estudis que impartim, on els nostres estudiants fan docència pràctica i Pràcticums a Centres d’Atenció Primària, Centres de Rehabilitació, Serveis Hospitalaris i el fet que des dels primers cursos els estudiants tenen assignatures de Pràcticums, la Junta Permanent de la Facultat de Medicina en la sessió de 24 de març de 2015 va aprovar l’obligatorietat que tot els estudiants que cursin estudis a la mateixa disposin d’una assegurança que cobreixi el dany a tercers i la responsabilitat civil.

L’assegurança complementària que té subscrita la UAB i que es formalitza en la matrícula disposa d’aquestes cobertures, per tant és obligatori que tots els estudiants de la Facultat la contractin en les seves successives matrícules