Què és el reconeixement i la transferència de crèdits?

Què és el reconeixement i la transferència de crèdits?

S’entén per reconeixement la incorporació als estudis en curs de crèdits superats en titulacions universitàries oficials, en altres ensenyaments superiors oficials, en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció de títols no oficials, en activitats no programades en el pla d’estudis, o bé per experiència laboral i professional.

Es tracta d’utilitzar assignatures ja superades en altres estudis o activitats no programades al pla d’estudis per incorporar-los al nou expedient com a crèdits reconeguts, amb efectes en el còmput de crèdits per a l’obtenció d’un títol oficial, i no haver de cursar l’assignatura de destí.

En el cas d’assignatures s’han d’haver cursat prèviament i poden utilitzar-se per a crèdits de qualsevol tipus (formació bàsica, obligatoris o optatius), excepte el treball de fi d’estudis.

Les activitats no programades al pla d’estudis poden ser de formació en llengües, activitats universitàries (culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries, de cooperació, de promoció d'un estil de vida saludable, i de garantia de la sostenibilitat) o altres activitats de caràcter docent (reptes, micromòduls...).

Aquestes activitats s’incorporen a l’expedient com a crèdits optatius. Els crèdits reconeguts per aquests conceptes no poden superar el 10% dels crèdits del pla.

Als estudis de màster només és possible el reconeixement d’assignatures.

S’entén per transferència de crèdits la incorporació a l’expedient acadèmic de crèdits obtinguts en titulacions universitàries oficials del mateix nivell, cursades amb anterioritat, que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial i que no hagin estat utilitzades per fer un reconeixement. La transferència té efectes informatius, perquè els crèdits transferits no tenen cap efecte en el còmput per obtenir el títol.