Pràctiques professionals

Curs Acadèmic 2023-24

Les pràctiques professionals formen part de tots els plans d'estudis de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.

Es tracta d'una oferta de formació on els alumnes exerciten formes d’aprenentatge diferents de les habituals. Per bé que és un temps curt en la formació inicial, permet desenvolupar competències professionals i és un inici del tempteig en la inserció professional futura.

Les pràctiques professionals tenen una durada aproximada de 200 hores d’estada en una entitat, institució, empresa o grup de recerca.

Vicedegana de TFG, Professionalització i Comunicació
Dra. Dafne Muntanyola

Correu electrònic de Pràctiques
practiques.fcps@uab.cat

 

SESSIÓ INFORMATIVA Pràctiques professionals 2024-25

Al següent enllaç pots consultar el vídeo de la sessió informativa realitzada el dia 20 de març de 2024  adreçada a l'alumnat interessat en cursar l'assignatura de pràctiques externes durant el curs 2024/25.

Document Informatiu

Normativa de Pràctiques Professionals per Graus
Protocol Assetjament Pràctiques

Pràctiques professionals amb adscripció de la Facultat / Sol·licitud de catàleg

La Coordinació de Pràctiques publica per cada curs acadèmic un catàleg amb les ofertes de places de pràctiques professionals que cobreixen diferents àmbits i perfils.

En el període establert, l'estudiantat realitza una sol·licitud electrònica (sia.uab.cat) ordenada segons les seves preferències.

L'assignació de les places es fa en funció de la nota mitja de l'expedient acadèmic en el moment de la sol·licitud.

En cas que l'oferta requereixi un requisit concret, es comprovarà el compliment en el moment de l'assignació.

Pràctiques professionals amb adscripció de l'entitat / Reserva de plaça (inclou pràctiques a l’estranger)

L'alumnat pot proposar una entitat per realitzar les pràctiques professionals. Cal, segons marca la normativa de la facultat, que aquesta entitat no hagi format part del catàleg en els últims dos anys.

Per tal de fer la proposta, cal presentar a la Coordinació de Pràctiques (dafne.muntanyola@uab.cat) una breu memòria que inclogui:
- Dades personals de l'estudiant/a
- Presentació de l'entitat
- Motivació personal
- Proposta de pràctiques

Una vegada la coordinació de pràctiques accepta la proposta, cal completar el següent formulari web i adjuntar la memòria acceptada i signada pel vicedeganat de Professionalització i TFG.

Aquesta opció inclou la possibilitat de fer una reserva de plaça amb una institució a l’estranger.  Per aquells estudiants que tenen previst de cursar part o la totalitat del curs acadèmic a l’estranger o amb alguna beca d’intercanvi estatal, els animem a explorar la possibilitat de combinar (si la beca d’intercanvi ho permet) o perllongar (a través d’una altra beca) l’estada i realitzar les pràctiques al país o a la ciutat on viuran. A la web del Servei d’Ocupabilitat, es pot trobar la informació sobre: bases de dades per a identificar llocs per a fer pràctiques a nivell internacional com també diferents opcions de beques per al seu finançament.

Podeu visualitzar la sessió informativa sobre el Programa Erasmus Praxis en el següent enllaç.

 

Les tasques a desenvolupar en el període de pràctiques professionals poden ser variades, en funció de les característiques del projecte de l'entitat o empresa, els àmbits de l'acció, l'organització del treball, etcètera.

· Participació en recerques, col·laborant amb investigadors que duen a terme projectes llargs.
· Participació en recerques curtes, amb una temporització igual o inferior al temps de pràctiques i senzilles pel que fa a desplegament i contingut.
· Participació en programes de desenvolupament.
· Col·laboració i suport a activitats pròpies de l'entitat: documentació i prospecció informativa, aplicació de tècniques de recerca, sessions de treball de camp, ajuda a l'organització del treball i dels recursos humans, grups de discussió, visites, etc.
· Documentació i suport a programes d'acció: materials de difusió, classificació, coneixement de material produït, etc. 
· Altres activitats vinculades a projectes i programes.   

 

Les entitats, institucions o empreses que ofereixen places de pràctiques són molt variades: associacions, entitats del tercer sector, fundacions, ONG's, centres de recerca social, consultores, departaments de recursos humans i planificació, institucions de l'Administració local autonòmica o central, organitzacions polítiques, empresarials o sindicals, programes internacionals de col·laboració o solidaritat i pràctiques realitzades sota l'empara d'altres universitats.

 

 

Podeu consultar l'assignació definitiva de Pràctiques pel curs 24/25