Pla d'Acció Tutorial

PREGUNTES FREQÜENTS

*Algunes activitats previstes al PAT podran quedar modificades o anul·lades a causa de la situació sociosanitària que estem vivint amb la pandèmia per COVID-19. 

El Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, que s'emmarca dins el PAT general UAB, consisteix en un conjunt d'accions encaminades a donar el màxim suport a l'estudiant per tal que pugui desenvolupar amb èxit els seus estudis.

Aquest llistat de preguntes té l’objectiu d’ajudar l’alumnat a resoldre dubtes i saber com actuar en determinades situacions que es puguin produir al llarg de la seva trajectòria acadèmica a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.

La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia ofereix diferents graus i dobles graus. Al mes de novembre, en el marc del programa ARGÓ, la Facultat obre les aules durant una setmana per que puguis assistir a diferents classes i descobrir quines matèries t’interessen més. També et recomanem que si vols més informació contactis amb els/les Coordinadors/es dels Graus.

 

La inserció laboral de les persones professionals de la Sociologia, la Politologia i les Relacions Internacionals és bona. Les dades es poden consultar públicament a través de l'enquesta que l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) fa cada 3 anys sobre la Inserció Laboral dels Graduats a les Universitats catalanes. Les dades per la UAB mostren que l’ocupació dels/les nostres graduats i graduades és del 80%: ho pots consultar juntament amb el salari mensual o si fan feines relacionades amb el que han estudiat al cercador dels Estudis Universitaris de Catalunya (EUC) de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 

Les persones graduades a la Facultat són professionals polivalents i tenen 3 àmbits principals d’inserció: 1) el sector públic (Administracions Públiques com Ajuntaments, Consells Comarcals, departaments de la Generalitat, Universitats, Ministeris, Comissió Europea, Nacions Unides, Consolats, Ambaixades i altres organitzacions internacionals.); 2) el sector privat (especialment consultores però també empreses d’índole diversa,  cooperatives  i mitjans de comunicació); 3) el tercer sector (ONGs d’àmbit local i internacional, fundacions, associacions i un ampli ventall d’entitats). A més, per ajudar-vos en la inserció laboral, la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia compta amb un programa de pràctiques molt ben valorat amb un catàleg de més de 100 entitats molt diverses. Segons les darreres dades de les quals disposem, entre un 10% i 20% dels/de les estudiants que fan les pràctiques continuen la col·laboració amb les entitats (a vegades amb contracte o beca).

La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia compta amb un vice-deganat d'intercanvis molt actiu que  us ajudarà a dissenyar la vostra estada d’intercanvi i us donarà assessorament per a que pugueu fer-ho. Comptem amb més de 140 convenis amb universitats arreu del món: 20 dins del Programa SICUE; 90 dins del Programa ERASMUS on s’hi compten Universitats de prestigi com Sciences Po (Paris), Freie (Berlin) o Leuven (Brussel·les); i 30 dins el programa UAB-Exchange amb destinacions cada vegada més buscades, com són Austràlia, Argentina, Mèxic, Brasil, Rússia, Japó, Corea, la Xina, Turquia, Líban o Egipte, entre d’altres.

El nostre Pla d’Acció Tutorial (PAT), compta amb professorat tutor que podrà orientar-te específicament en l’àmbit de la recerca. A partir de tercer curs tindreu assignat/da un/a tutor/a recerca-impuls a qui podeu contactar per tal que us orienti i us ajudi a trobar i valorar les possibilitats. Esforceu-vos a tenir bona nota i aquests tutors podran ajudar-vos en la vostra dedicació a la recerca, l’estudi de màsters a l'estranger, o les informacions sobre beques, especialment per a cursar el doctorat.

Certament. Per a cursar les titulacions de la Facultat és necessari adquirir uns certs coneixements d'estadística aplicada a les Ciències Socials, sobretot a partir del segon curs dels graus. Aquests coneixements són d’un nivell molt elemental pel grau en Relacions internacionals, molt poc més elevats pel grau en Ciència política i gestió pública (sense cap problema si has tret bona nota en les Matemàtiques del batxillerat), i una mica més elevats pel grau en Sociologia. Per tal de reforçar aquests coneixements, la Facultat està desenvolupant un pla de mentoria, amb grups de treball supervisats per estudiants del darrer curs de grau i de Màster, i la creació d'un banc de recursos de pràctiques de raonament quantitatiu, que t’ajudaran en les dificultats que et puguis trobar per superar les assignatures amb continguts d'aquesta naturalesa.   

 

La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia compta amb la figura dels tutors/es d’arrelament que tenen justament la funció d’ajudar-vos a afrontar aquestes dificultats que és habitual que us sorgeixin durant el primer curs. Els diferents Graus i dobles Graus compten amb un/a tutor/a d’arrelament. Pots trobar els seus noms i contacte a la carpeta de PRIMER CURS del moodle “Espai FCPS”. També pots contactar directament amb el/la Coordinador/a del Grau que curses i tenir una tutoria amb ell/a.

Durant el primer curs podràs saber quines matèries t’atrauen més o et semblen més interessants.  El primer curs és gairebé comú a totes les titulacions. Si vols canviar de grau, primer de tot parla amb la persona tutor/a d’arrelament i/o amb el/la coordinador/a de Grau que et podran ajudar en la decisió i en el procediment a seguir. Existeix la possibilitat de fer un “canvi d’estudis” amb uns terminis establerts. Per això pots contactar amb la gestió acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia i te n’informaran.

La UAB compta amb ajuts econòmics per situacions especials i d'emergència que estan obertes permanentment, són les beques finestreta. Si ets estudiant de primer curs és recomanable que contactis amb la persona tutor/a d’arrelament i li expliquis el cas per a que et pugui ajudar i fer-te un seguiment individualitzat. Si ets estudiant d’altres cursos, contacta amb el/la coordinador/a de Grau per a que faci el mateix.

 

La UAB compta amb un Protocol contra l’Assetjament Sexual i la FCPS té una Comissió d’Igualtat que et proporcionarà tota la informació i suport necessaris. Et recomanem que hi contactis directament, però si ets estudiant de primer curs també pots parlar-ne amb la persona tutora d’arrelament per a que t’acompanyi en el procés, i si ets estudiant d’altres cursos amb el/la Coordinador/a del teu Grau per a que faci el mateix. Si l’assetjament es dona en el marc de les pràctiques professionals o d’un treball de fi d’estudis (TFE),  la FCPS també té un protocol específic. És molt important que ho expliquis per a poder prevenir i evitar més víctimes.

La UAB compta amb el PIUNE, el Servei per a la Inclusió a la UAB que dóna suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques. També la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia compta amb una Comissió d’Igualtat que et donarà tota la informació i suport necessaris i amb qui pots contactar directament. No obstant, si ho prefereixes, parla amb algun/a dels teus professors/es i explica-li la situació per a que et posi en contacte i t’acompanyi en el procés de fer-ho arribar als responsables. Si ets estudiant de primer curs pots parlar-ne amb el teu tutor/a d’arrelament per a que pugui acompanyar-te en el procés i si ets estudiant d’altres cursos amb el/la coordinador/a del teu Grau per a que faci el mateix.

La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia compta amb una Comissió d’Igualtat que et donarà tota la informació i suport necessaris i amb qui pots contactar directament. No obstant, si ho prefereixes, parla amb algun/a dels teus professors/es i explica-li la situació per a que et posi en contacte i t’acompanyi en el procés de fer-ho arribar als responsables. Si ets estudiant de primer curs pots parlar-ne amb el teu tutor/a d’arrelament per a que pugui acompanyar-te en el procés i si ets estudiant d’altres cursos amb el/la coordinador/a del teu Grau per a que faci el mateix.

La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia compta amb una Comissió d’Igualtat que et donarà tota la informació i suport necessaris i amb qui pots contactar directament. No obstant, si ho prefereixes, parla amb algun/a dels teus professors/es i explica-li la situació per a que et posi en contacte i t’acompanyi en el procés de fer-ho arribar a les persones responsables. Si ets estudiant de primer curs pots parlar-ne amb la persona tutora d’arrelament per a que pugui acompanyar-te en el procés i si ets estudiant d’altres cursos amb el/la coordinador/a del teu Grau per a que faci el mateix.

És molt important que parlis d’aquesta situació amb persones que et podran ajudar. Si ets estudiant de primer curs pots parlar-ne amb el teu/la teva tutor/a d’arrelament, que t’acompanyarà en aquests moments i et posarà en contacte amb professionals que et podran ajudar. Si ets estudiant d’altres cursos pots parlar-ne amb el/la coordinador/a del teu Grau per a que faci el mateix.

La UAB compta amb un Pla Antiestigma en Salut Mental i amb un Servei Assistencial de Salut (SAS). Aquest servei inclou atenció psicològica a la qual pots optar quan ho necessitis. El/la professor/a, juntament amb el/la Coordinador/a de Grau, s’encarregaran de posar-te en contacte amb el SAS i acompanyar-te en el procés. A més la UAB compta amb la Unitat d’Assessorament Psicopedagògic (UAP) que de manera complementària podrà fer-te un seguiment i assessorament psicopedagògic.

És molt important que ho expliquis per a que la informació arribi als responsables de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia per a poder prendre les mesures pertinents. Si ets estudiant de primer curs pots parlar-ne amb el teu/la teva tutor/a d’arrelament per a que pugui acompanyar-te en el procés i si ets estudiant d’altres cursos amb el/la coordinador/a del teu Grau per a que faci el mateix.