Treball fi de grau- Filosofia, Política i Economia

.

EL TREBALL DE FI DE GRAU

  • És una assignatura de l'últim curs (3r Trimestre) de 12 crèdits ECTS i té caràcter obligatori.
  • Per matricular-la és requisit imprescindible complir el règim de permanència i les seves regles de progressió.
  • És requisit obligatori estar matriculat de l'assignatura de TFG per poder sol·licitar adscripció a un dels temes.
  • La càrrega docent és de 300 hores de treball per a l'alumnat


Els 12 crèdits del TFG són bàsicament de treball autònom i en menor mesura d'hores de treball supervisat i d'avaluació.

 
Coordinador del Treball de Fi de Grau:

Dr. Guillem Rico Camps                 Tel. 93 581 2436
Guillem.Rico@uab.cat


Gestió administrativa del Treball de Fi de Grau:

José Augusto Morillas                      Tel. 93 581 1221
practiques.fcps@uab.cat

 

SESSIÓ INFORMATIVA (Curs 2023-2024)

D'acord amb el calendari establert per la Facultat es realitzarà el dia 13 de novembre a les 13 hores (per Teams).

TFG Filosofia, Política i Economia- Curs 2023/24 - Assignació
TFG Filosofia, Política i Economia- Curs 2023/24- Calendari del Treball de Fi de Grau
TFG Filosofia, Política i Economia- Curs 2023/24- Presentació

L'assignatura Treball de Fi de Grau es projecta al llarg del 4t curs del Grau en Filosofia, Política i Economia. Les fases en què està organitzada l'assignatura són les següents:

Assignació d'un tutor

L'estudiant podrà escollir lliurement el tema de la seva investigació, tenint en compte la disponibilitat de l'equip docent vinculat al TFG i les seves àrees de coneixement. Cada estudiant haurà d'indicar els tutors de la seva preferència. A partir de les preferències manifestades, a l'iniciar-se el 4t curs s'assignarà un tutor a cada estudiant aplicant un sistema de priorització en funció de la nota mitjana de l'expedient.

La selecció del Treball es realitzarà mitjançant un e-formulari que s’habilitarà en les dates fixades en el calendari de TFG.

A la pestanya d'Oferta es troba el catàleg amb els TFG ofertats.

Inici del Treball de Fi de Grau

Un cop assignat el TFG l'estudiant haurà de contactar amb el tutor assignat i acordar amb el mateix la definició final del tema. L'estudiant haurà de presentar un esquema de treball que, un cop validat pel tutor, podrà desenvolupar al llarg de el 4t curs.

Els tutors han d'informar l'estudiant sobre les característiques i els objectius de la feina, assegurar la seva viabilitat tenint en compte les hores de treball corresponents als crèdits ECTS del TFG, orientar l'estudiant en el desenvolupament de la feina, fer-ne el seguiment i, finalment, autoritzar la presentació final del mateix. Correspon als tutors establir les dates per fer el seguiment.

Lliurament del Treball de Fi de Grau

El període assignat per realitzar la investigació i redacció del TFG s'inicia amb l'assignació de tutor i finalitza amb la fi de la docència del 4t curs, sent aquesta la data límit per a realitzar el lliurament, sempre d'acord amb el calendari d'exàmens i recuperacions de la UPF.

Podeu consultar la Guia Docent de l'Assignatura aquí.

A fi de respondre a la demanda de tots els estudiants que compleixin amb els requisits i vulguin realitzar el TFG, la Facultat publicarà un catàleg en el qual constaran les persones supervisores. L'alumnat triarà qui el supervisarà i posteriorment acordarà amb aquesta persona la temàtica de TFG a desenvolupar.
 
Seguint aquest criteri, la Coordinació de Programes de Grau encarregarà als departaments i a les unitats que proposin els noms dels supervisors/es corresponents mitjançant la Fitxa de TFG. A la fitxa que es demana al professor/a supervisor caldrà incloure:

 i. El número d’alumnes a supervisar
ii. Una breu descripció dels interessos de recerca del professor/a

El professorat implicat en la realització del TFG trobarà tota la informació necessària per desenvolupar les seves funcions a l'Aula Moodle de l'assignatura.