Accions Propedèutiques

CURSOS PROPEDÈUTICS

Les accions propedèutiques que es programen a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) formen part de l'atenció tutorial que pot necessitar l'alumnat..

Aquestes accions tenen com a objectius principals: millorar els mètodes d'aprenentatge, optimitzar el rendiment en general en relació als estudis i permetre superar dificultats específiques per seguir amb normalitat una determinada titulació.

La durada dels cursos és des de 15 hores, i estan adreçats als i les estudiants que hagin estat admesos a les titulacions de grau el curs 2024-25 i als que hagin cursat el primer curs durant el 2023-24.

Aquesta activitat és un servei que ofereix la Universitat a aquells estudiants que ho necessitin i en cap cas és obligatori cursar-la.

Els cursos es realitzen al setembre.

Període de pre-matrícula: del 25 de juny al 4 de juliol.

Si estàs interessat en fer el curs propedèutic, si us plau omple aquest formulari (només és informatiu)L'oferta de cursos propedèutics del curs 2024-2025 a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia és la següent:

Aquest curs s'adreça a estudiants dels graus de Sociologia, Criminologia, doble grau en Sociologia + Estadística aplicada i doble grau en Ciència política i gestió pública + Sociologia, Ciència Política i Gestió Pública i Relacions Internacionals.

El programa presentat es basa essencialment en temes relacionats amb l’estadística, per tal
d'anivellar aquests coneixements. És especialment adequat per als estudiants que han cursat
el batxillerat humanístic o el batxillerat artístic, i per als que tenen mancances en estadística i
en els conceptes elementals de matemàtiques aplicades a les ciències socials.


Es duran a terme classes teòriques i classes pràctiques de resolució de problemes. Els
fonaments matemàtics (funcions lineals, quadràtiques i estudi general de funcions i
representacions gràfiques) no es veuran com un tema apart, sinó que es tractaran combinats
amb l’estudi de les tècniques estadístiques.

PROGRAMA

Tema 1. Introducció a l’estadística. Estadística descriptiva univariant

      Tema 1.1. Introducció general a la recerca en ciències socials.

      Tema 1.2. Introducció a l’estadística descriptiva.

      Tema 1.3. Conceptes bàsics de proporcions. El concepte d’increment

      Tema 1.4. Les taules de freqüències i les tècniques de representació gràfica

      Tema 1.5. Les mesures de tendència central

      Tema 1.6. Les mesures de dispersió

Tema 2. Estadística descriptiva bivariant

      Tema 2.1. Les taules de contingència

      Tema 2.2. La comparació de mitjanes independents

      Tema 2.3. La recta de regressió

Dates: 3, 4, 5 i 6 de setembre de 2024

Horari: de 09:30 a 13:30 hores