Treball fi de grau 2024-2025

Informació general

L'assignatura del TREBALL DE FI DE GRAU forma part de tots els plans d'estudi de grau de la facultat.

És una assignatura del darrer curs, que té caràcter obligatori. Consta de 12 crèdits que, bàsicament són de treball autònom i en menor mesura d'hores de treball supervisat i d'avaluació. Equival a unes 300 hores de treball per a l'estudiant.

L'objectiu essencial del Treball Final d'Estudis és la demostració per part de l’estudiant del domini i aplicació dels coneixements, competències i habilitats definitoris del títol.

Els estudiants del doble Grau en Sociologia + Estadística cal que gestionin la sol·licitud de TFG del Grau en Estadística directament a la Facultat de Ciències.

I els estudiants de doble Grau en Ciència Política i Gestió Pública + Dret han de gestionar la sol·licitud de TFG del Grau en Dret directament a la Facultat de Dret.

 

Segons la Normativa Acadèmica de la UAB, aprovada per el Consell de Govern el dia 7 de juliol de 2022, els requisits per tal de cursar el Treball final de Grau són:

  • Cal haver superat totes les assignatures del primer curs del grau.
  • Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis.

Comissió de Treball de Fi de Grau:

Dr. Carolina Galais Gonzalez                   Tel. 93 581 1767
Carolina.Galais@uab.cat

Dr. Ferran Izquierdo Brichs                      Tel. 93 581 2424
Ferran.Izquierdo@uab.cat

Dra. Dafne Muntanyola Saura                  Tel. 93 581 2447
Dafne.Muntanyola@uab.cat

 

Gestió administrativa del Treball de Fi de Grau:

José Augusto Morillas               Tel. 93 581 1221
practiques.fcps@uab.cat

Des del vicedeganat de Comunicació, Professionalització i TFG es programen varies sessions informatives sobre el Treball Final de Grau.

Primera sessió Informativa: 

Al següent enllaç pots consultar l'àudio de la sessió informativa realitzada el 5 de març de 2024 adreçada a l'alumnat interessat en cursar l'assignatura de Treball Fi de Grau (TFG) durant el curs 2024-25

 

 

Consulteu els calendaris en relació al procès d'assignació dels TFG i el cronograma del curs 2024/2025.

 

Pendent actualització

A fi de respondre a la demanda de tots els estudiants que compleixin amb els requisits i vulguin realitzar el TFG, la Facultat oferirà una oferta de línies de treball prou àmplia. Per configurar el contingut temàtic de l’oferta de TFG que es correspongui amb l’estructura de les mencions dels graus, la Facultat procurarà que per a cada curs s’ofereixi una varietat suficient de temes.
 
Seguint aquest criteri, el Vicedeganat de Comunicació, Professionalització i TFG encarregarà als departaments i a les unitats que proposin les línies de treball i els noms dels supervisors/es corresponents. A la proposta que es demana al professor/a supervisor caldrà incloure:

  1. El supervisor/a
  2. Les paraules claus
  3. Per quins plans d'estudi s'ofereix
  4. Un breu resum de la proposta
  5. Possibles necessitats formatives per poder fer el TFG

 

Per a formalitzar la sol·licitud de TFG cal accedir al sia.uab.es, apartat d'Inscripció al treball de Fi Estudis/Pràctiques/Mínors". 

 

 

 

Segons el calendari de la Facultat el proper 19 de maig de 2023 es publicarà la resolució provicional d'assignacions de TFG. 

Del 20 al 26 de maig de 2023 es poden presentar reclamacions i sol·licituds de places vacants mitjançant el registre electrònic de la UAB.

I el dia 31 de maig de 2023 es publicarà la resolució definitiva d'assignacions de TFG.

Tingueu en compte que, caldrà matricular l'assignatura del Treball Final de Grau.

 

Per tal de dur a terme el seguiment del TFG l'estudiant i el supervisor utilitzaran l'Eina de segument de Treballs de Final d'Estudis (TFE): https://tfe.uab.cat

Manual usuari EINA (estudiant)

 

 

 

Per tal de realitzar la defensa oral del vostre TFG haureu de fer una presentació de 8 minuts, recolzada en la projecció digital del pòster que sintetitza el vostre TFG i exposar-ne els continguts.

Cal que porteu l’arxiu del pòster i del resum executiu en un dispositiu USB. No es requereix portar el pòster ni el resum imprès.

No cal portar cap document tipus PowerPoint de suport

Després de la presentació la comissió formularà preguntes a l'estudiant, que tindrà un torn de resposta.

Poden venir a veure la presentació un màxim de 4 acompanyants.

 

Un cop avaluat el Treball Fi de Grau, el Tribunal proposarà la publicació dels més rellevants i millor qualificats (notes superiors a 8).