Convocatòria d'Ajuts#UABRefugi per estudis de Grau, Màster i Doctorat. Curs 2020-2021

Descripció

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) desenvolupa en coordinació amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) un programa d’acollida per tal d’ajudar persones en cerca de refugi.

En la mateixa línia d’actuació, la UAB participa al programa d’acollida d’estudiants refugiats de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de l’ajut #UABRefugi és compensar aquelles situacions que dificultin l’evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials de l’alumnat de la UAB vinculat a qualsevol dels dos programes d’acollida.

Requeriments

1 - Cursar estudis oficials de grau, màster i doctorat a un centre propi de la UAB.

2 -  Estar vinculats al programa d’acollida de la FAS o al de la Generalitat de Catalunya.

Modalitats d'Ajuts

Els ajuts a l’estudi associats a aquest programa podran consistir en:

  1. Ajuts de matrícula per aquells crèdits matriculats durant el curs acadèmic 2020-2021.
  2. Ajuts d’exempció dels recàrrecs associats a la morositat econòmica de la matrícula.
  3. Ajuts vinculats a una estada de pràctiques.
  4. Altres ajuts que consideri la comissió.

Procediment d’adjudicació

Una vegada seleccionades les persones candidates pels organismes corresponents, la Fundació Autònoma Solidària comunicarà a l’Àrea d’Afers Acadèmics de la UAB, les dades de les persones seleccionades per tal d’aplicar els ajuts a la seva matrícula.

Durada

Curs acadèmic 2020-2021

Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Observacions

La concessió de la modalitat d’ajuts serà estudiada i valorada, si s’escau, per la comissió de selecció de becaris constituïda en el marc de la convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència: Programa Finestreta del curs 2020-2021.

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució