Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions d'Emergència. Programa Finestreta. Curs 2020-2021

Descripció

Aquests ajuts estan destinats a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants de la UAB amb rendes més baixes que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, i no hagin pogut gaudir d’altres ajuts per causes justificades.

Requeriments

1 - Cursar estudis oficials a un centre propi de la UAB.

2 -  Acreditar una situació d'emergència que hagi comportat un empitjorament important en la seva situació econòmica, social o familiar.

3 - Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas d’estrangers no comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de residència.
4 -  No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció, d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals, per al qual es sol·licita l’ajut a l’estudi.
5 - En cas d'alumnat que hagi sol·licitat aquest ajut amb anterioritat, caldrà que es presenti a les convocatòries de caràcter general que li siguin aplicables. Per al curs 2020-2021 estan previstes les convocatòries següents:

  • Convocatòria de beques de carácter general per a l’alumnat que cursi estudis postobligatoris (Ministeri d’Educació i Formació Professional).
  • Convocatòria de beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris (AGAUR).

6 - En casos excepcionals la comissió de selecció pot autoritzar la concessió d’ajuts a persones que no compleixin algun dels requisits esmentats del 4 o 5 present article.

Modalitats d'Ajuts

1. Els ajuts a l’estudi associats a aquest programa podran consistir en:

    a. Ajuts de matrícula per aquells crèdits matriculats durant el curs acadèmic 2020-2021.

    b. Ajuts d’exempció dels recàrrecs associats a la morositat econòmica de la matrícula.

    c. Ajuts vinculats a una estada de pràctiques.

     d. Altres ajuts que consideri la comissió.

2. Així mateix, i amb la finalitat que els ajuts arribin al major nombre de sol·licitants, la comissió de selecció, mitjançant resolució motivada, podrà acordar modificar les modalitats d’ajuts aprovades

Durada

Curs acadèmic 2020-2021

Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

01/07/2020

Lloc de presentació a la UAB

Gestió Acadèmica del centre, al registre del Punt d'informació de la UAB, al Registre General de la UAB o per correu certificat a UAB, Àrea d'Afers Acadèmics, Rectorat 08193 Bellaterra, altres vies veure Documentació a presentar (1) "Observacions".

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/04/2021

Documentació

a. Documentació acreditativa suficient de la situació d’emergència (informe de serveis socials, situació d’atur, justificant de defunció de familiars, etc.).
b. Certificat històric de convivència del domicili del sol·licitant (es sol·licita als ajuntaments).
c. La comissió podrà requerir un informe al deganat o direcció del centre on estudia la persona sol·licitant amb la valoració de la situació.
En el cas dels estudiants de doctorat, serà obligatòria la presentació d’un informe signat pel coordinador o coordinadora del programa de doctorat, on farà constar les seves consideracions respecte de la concessió d’aquest ajut. Aquest informe no té caràcter vinculant, però serà imprescindible la seva presentació.
d. La comissió podrà requerir qualsevol altre tipus de documentació per valor
ar la situació personal i econòmica dels sol·licitants (declaracions de la renda, etc.).

Observacions (1)

Presentació de sol·licituds via electrònica, accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica, adjuntant el formulari, degudament emplenat i signat.

Excepcionalment, i ateses les circumstàncies derivades de la situació d’emergència sanitària, les persones que no disposin de certificat electrònic poden presentar la sol·licitud enviant un missatge a l’adreça  coordinacio.beques@uab.cat, al que han d’adjuntar en formato PDF el formulari de sol·licitud i els escanejos de la documentació requerida. El missatge s’ha d’enviar obligatòriament des de l’adreça @e-campus.uab.cat.

 

Web de sol·licitud

Enllaç a la Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions d'emergència. Programa finestreta. Curs 2020-2021

Formulari d'inscripció

Observacions

La comissió de selecció podrà fer resolucions parcials prèvies a la data màxima de resolució.

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

La comissió de selecció resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de 90 dies naturals
des de la data de presentació de la sol·licitud, mitjançant la publicació de resolucions parcials. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà que el silenci és negatiu.

Calendari de resolucions segons la data a la que s’hagi presentat la sol·licitud:
 

Període de sol·licitud Data prevista de la publicació de les resolucions parcials*
1  de juliol al 31 d’agost 30 de setembre de 2020
1 de setembre al 31 d’octubre 30 de novembre de 2020
1 de novembre al 31 de desembre 29 de gener de 2021
1 de gener al 29 de febrer 31 de març de 2021
1 de març al 30 d’abril 31 de maig de 2021

 
*Les dates de les resolucions poden tenir petites variacions, en funció de les dates de reunió de la comissió d’adjudicació de les beques.

RESOLUCIÓ

Enllaç a la resolució del termini 1

Enllaç a la resolució del termini 2

Enllaç a la resolució parcial del termini 3

Enllaç a la resolució parcial del termini 3 (especial material informàtic)

Enllaç a la resolució del termini 4

Enllaç a la resolució del termini 5

Enllaç a l’esmena de la resolució del termini 5