Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB. Curs 2020-2021

Descripció

• La Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística de la UAB aprova  la convocatòria de 80 beques per als estudiants de la UAB de grau, de màster oficial (70 beques), i de doctorat (10 beques) per fer estudis al Servei de Llengües de la UAB durant el període acadèmic 2020-2021, de les quals s’en reserven 10 perquè s’adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB el curs 2019-2020  i que formalitzin la inscripció en qualsevol  dels cursos  presencials i semipresencials d’anglès, alemany, francès i italià que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el  curs 2020-2021.
• De les 70 beques destinades a estudiants de grau i màster ja matriculats durant el curs 2019-2020, 10 es destinaran exclusivament a estudiants que acreditin haver gaudit de la beca General, de la beca Equitat en el tram 1, o de la beca Emergència, durant el curs 2019-2020.
Així mateix, es convoquen 10 beques addicionals per als estudiants de graus de la UAB que tinguin una línia (o part dels seus estudis) en anglès o en francès (Grau d’Educació Primària en anglès, Grau d’Administració i de Direcció d’Empreses en anglès, Grau d’Economia en anglès i Grau de Dret + Droit) i que formalitzin la inscripció en qualsevol dels cursos de l’idioma corresponent a la línia del seu grau que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2020-2021.
Un cop finalitzat el procés de matrícula de primer semestre, resten 9  beques pendents d’assignar, s’obrirà un nou període de recollida de sol·licituds per als cursos del segon semestre del 7 al 18 de gener de 2021.

Requeriments

- Matricular-se en estudis oficials de grau i màster a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2020-2021 d'un mínim de: 
  30 crèdits, tant en el cas d'alumnat de grau o de màster oficial.
- Aquest nombre de crèdits pot ser inferior en el cas d'alumnes que estiguin acabant els estudis i matriculin tots els crèdits que els manquin.
- Estar matriculat en un programa de doctorat de la UAB en el curs 2020-2021 .
- Les persones sol·licitants que hagin gaudit d'una beca del Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2019-2020 han d'haver demostrat l'aprofitament del curs per al qual van rebre la beca esmentada.

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat, llevat dels ajuts Parla 3 de l’AGAUR, sempre que la suma dels ajuts no superi l’import de la matrícula.
 

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

07/01/2021

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

18/01/2021

Documentació

Cal presentar còpia de la llibreta bancària ( o impressió de banca electrònica), a la qual es vol rebre l’ajut. Preferentment ha de ser un compte corrent, del qual l’estudiant sigui titular. Hi ha de constar obligatòriament:

-Nº de compte corrent al que es vol rebre l’ajut: cal que aparegui el codi IBAN i el codi BIC.

-Nom del titular.

- En cas que el titular no sigui l’estudiant, cal especificar el DNI de la persona titular.

Lloc de presentació a la UAB

La sol·licitud es pot presentar a la mateixa Gestió Acadèmica o al Registre General.

Per via electrònica, accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica, adjuntant el formulari, degudament emplenat i signat.


Formulari d'inscripció

Observacions

 

Data de resolució

03/02/2021

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

Enllaç a la resolució del primer termini

Enllaç a la resolució del tercer termini

Enllaç a la resolució del quart i cinquè termini

Avis Important:
Les beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB estan subjectes a la retenció d'IRPF corresponent.


En tots els casos, la resolució es publicarà a la pàgina web: http://www.uab.cat - Beques estudi - i als plafons del Servei de Llengües de la UAB. Aquesta resolució serà de caràcter provisional mentre es comprova el compliment dels requisits acadèmics que figuren a la Base III.