Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions d'Emergència. Programa Finestreta. Curs 2019-2020

Descripció

Aquests ajuts estan destinats a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants de la UAB amb rendes més baixes que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, i no hagin pogut gaudir d’altres ajuts per causes justificades.

Requeriments

1 - Cursar estudis oficials a un centre propi de la UAB.
2 - Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas d’estrangers no comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de residència.
3 -  No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció, d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals, per al qual es sol·licita l’ajut a l’estudi.
4 -  Acreditar una situació d'emergència que hagi comportat un empitjorament important en la seva situació econòmica, social o familiar.
5 - En cas d'alumnat que hagi sol·licitat aquest ajut amb anterioritat, caldrà que es presenti a les convocatòries de caràcter general que li siguin aplicables.
6 - En casos excepcionals la Comissió de selecció pot autoritzar la concessió d’ajuts a persones que no compleixin algun dels requisits esmentats del 3, 4 o 5 present article.

Durada

Curs acadèmic 2019-2020

Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

01/07/2019

Lloc de presentació a la UAB

Gestió Acadèmica del centre del/de la sol·licitant, al registre del Punt d'informació de la UAB, al Registre General de la UAB o per correu certificat a Universitat Autònoma de Barcelona - Àrea d'Afers Acadèmics Edifici del Rectorat 08193 Bellaterra

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/04/2020

Documentació

a. Documentació acreditativa suficient de la situació d’emergència (informe de serveis socials, situació d’atur, justificant de defunció de familiars, etc.).
b. Certificat històric de convivència del domicili del sol·licitant (es sol·licita als ajuntaments).
c. La comissió podrà requerir un informe al deganat o direcció del centre on estudia la persona sol·licitant amb la valoració de la situació.
En el cas dels estudiants de doctorat, serà obligatòria la presentació d’un informe signat pel coordinador o coordinadora del programa de doctorat, on farà constar les seves consideracions respecte de la concessió d’aquest ajut. Aquest informe no té caràcter vinculant, però serà imprescindible la seva presentació.
d. La comissió podrà requerir qualsevol altre tipus de documentació per valor
ar la situació personal i econòmica dels sol·licitants (declaracions de la renda, etc.).

Web de sol·licitud

Enllaç a la sol·licitud d'ajuts a l'estudi per a situacions d'emergència. Curs 2019-2020

Observacions

La comissió de selecció podrà fer resolucions parcials prèvies a la data màxima de resolució.

RESOLUCIÓ

Resolució 1r termini

Resolució 2n termini

Resolució 3r termini

Resolució 4t termini

Resolució 5è termini (parcial)

Resolució 5è termini (2a i última parcial)

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

La comissió de selecció resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de 90 dies naturals
des de la data de presentació de la sol·licitud, mitjançant la publicació de resolucions parcials. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà que el silenci és negatiu.

Calendari de resolucions segons la data a la que s’hagi presentat la sol·licitud:
 

Període de sol·licitud Data prevista de la publicació de les resolucions parcials*
1  de juliol al 31 d’agost 30 de setembre de 2019
1 de setembre al 31 d’octubre 29 de novembre de 2019
1 de novembre al 31 de desembre 31 de gener de 2020
1 de gener al 29 de febrer 31 de març de 2020
1 de març al 30 d’abril 29 de maig de 2020
 
*Les dates de les resolucions poden tenir petites variacions, en funció de les dates de reunió de la comissió d’adjudicació de les beques.