Preguntes freqüents sobre el règim de permanència


A continuació tens un llistat de les preguntes més freqüents sobre el règim de permanència.

Estableix les normes de permanència, així com el nombre de crèdits que cal superar cada curs acadèmic.

 • La qualificació final es recull en una única acta d'avaluació.
 • La qualificació de no presentat implica exhaurir els drets corresponents a una matrícula.
 • Cal matricular les assignatures o els mòduls no superats de formació bàsica o obligatoris abans de matricular-ne de nous.
 • No és obligatori matricular les assignatures o els mòduls optatius que no s'han superat.

Cal destacar que:
 • El nombre de matrícules possibles per assignatura és de 3, més 1 d'extraordinària.

 • Estudiants de primer curs, un mínim de 60 crèdits.
 • Estudiants de la resta de cursos, un mínim de 42 crèdits.
 • En tots els casos, un màxim de 78 crèdits.

 • Estudiants de primer curs, un mínim de 30 crèdits.
 • Estudiants de la resta de cursos, un mínim de 24 crèdits.

 • Cal superar un mínim de 30 crèdits en 2 anys.
 • Per matricular-te del segon curs, has d'haver superat un nombre de 12 crèdits.
 • Per matricular-te del tercer curs, has d'haver superat un nombre de 60 crèdits de primer i segon curs.
 • Per matricular-te del quart curs, has d'haver superat tot el primer curs i 120 crèdits de primer, segon i tercer curs.
 • Per matricular-te del treball de final de grau, cal haver superat els 2/3 del total de crèdits del pla d'estudis.

Si vols anul·lar la matrícula o bé modificar-la parcialment, pots presentar una sol·licitud a la gestió acadèmica, en els terminis establerts. La sol·licitud l'has d'adreçar al deganat o a la direcció del teu centre.

Cal destacar que:
 • En el primer termini, pots sol·licitar la modificació d'assignatures del primer i del segon semestres. En el segon termini, només pots sol·licitar la modificació d'assignatures del segon semestre, si no ho has sol·licitat prèviament, i sempre que això no comporti un increment del preu de la matrícula. 
 • Per anul·lar assignatures bàsiques i obligatòries que hagis suspès, has d'anul·lar també les assignatures noves de les quals t'has matriculat.
 • L'import de les modificacions de matrícula s'ha d'abonar per domiciliació bancària, en un únic termini, i no s'afegeix als possibles pagaments que tinguis pendents. El càrrec es produeix a partir de la data de la resolució.
 • Un cop es concedeix l'anul·lació o la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no hi pots renunciar.
 • La modificació de la matrícula té l'efecte corresponent per als estudiants que han sol·licitat qualsevol de les beques ofertes o gestionades per la UAB.

La devolució de l'import només és possible si l'anul·lació o la modificació s'han fet per causes imputables a la UAB, o per causes degudament justificades per l'estudiant.

Si has anul·lat la matrícula perquè l'Oficina d'Orientació per a l'Accés Universitari (OOAU) t'ha adjudicat una altra plaça, tens dret a la devolució dels diners fins al dia abans de la data establerta en el decret de preus, llevat de l'import abonat en concepte de gestió de l'expedient acadèmic. Has de tenir en compte que no estan inclosos en aquest procés els estudis de la UNED, ni de la UOC, ni de les universitats privades.

Si has anul·lat totalment la matrícula, només se't reserva plaça per al curs següent en cas d'haver fet efectiu l'import de la matrícula. Aquest benefici només s'aplica als estudiants de nou ingrés a la UAB i només una única vegada.

 • S'ha de presentar una sol·licitud al deganat o direcció del centre.
 • En cas denegatori, pots presentar una reclamació davant del rector o rectora, que resol a proposta del Consell Social.
 • En cas denegatori, pots presentar un recurs davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Formulari de sol·licitud

En el moment indicat al calendari.

Únicament podries reiniciar-los provenint d'altres titulacions, com a titulat o per la via d'accés per canvi d'estudis.

Als estudiants que accedeixen a estudis de la UAB procedents d'altres universitats, se'ls aplica la normativa sobre règim de permanència a partir de l'accés a la UAB i no es considera la trajectòria prèvia a la universitat d'origen.