El Consell Social de la UAB

El Consell Social de la UAB aprova els complements retributius addicionals per mèrits de recerca, transferència i innovació i de docència del personal docent i investigador funcionari de la UAB

Comissio Economica

La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB ha aprovat la proposta de complements retributius addicionals autonòmics per diferents mèrits del personal docent i investigador funcionari de la UAB corresponents a la primera avaluació AQU Catalunya 2020. La Comissió ho ha decidit, entre altres temes, en la reunió del passat 12 de febrer.

15/02/2021

La reunió de la Comissió, presidida per Tania Nadal Vicens, també vicepresidenta del Consell, ha aprovat la proposta dels complements retributius addicionals per mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari; mèrits de recerca de transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador; i mèrits de docència del personal docent i investigador funcionari i contractat. Totes tres corresponents a la primera avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) 2020.

En un altre ordre de coses, la Comissió Econòmica ha servit per aprovat diversos preus i tarifes. S’han acordat, concretament, les tarifes del dels Laboratoris de Prestació de Serveis corresponents a l’any 2021 i la ratificació de les tarifes dels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 

Per altra banda, la Comissió ha aportat informació dels balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2019 de la Fundació Wassu.

En l’àmbit de seguiment pressupostari, s’ha informat a la Comissió sobre diferents aspectes econòmics de la universitat com una modificació de crèdit del pressupost de la UAB i ha acordat informar favorablement al Ple del Consell Social la proposta d’operacions d’endeutament a curt termini per part de la UAB per a l’autorització del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Finalment, la reunió de la Comissió també ha servit per aprovar el procediment per a la justificació de les accions i projectes finançats pel Consell Social de la UAB de l’any 2021, informar sobre el Pla d’Activitats del CSUC per a l’exercici 2021 i informar sobre la relació de les licitacions i pròrrogues amb despesa de pressupost genèric pluriennal amb un pressupost base de licitació de fins a 200.000 euros (IVA exclòs) del segon semestre de 2020 de la UAB.


 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies