UAB en dades

Gestió econòmica

 
    2016 2017 2018 2019 2020
En euros corrents (milions d'euros) Ingressos 398,14 398,32 400,63 408,70 410,25
Despeses 398,11 398,32 403,89 408,70 409,80
En Euros constants (milions d'euros) Ingressos 341,76 338,13 334,16 340,30 343,31
Despeses 341,73 338,13 338,84 340,30 342,93

 

Evolucio_de_la_liquidacio_de_pressupost_20_21

 
  Transferències corrents (milers d'euros) / liquidació pressupostària Transferències corrents / nombre alumnes
  Milers d'euros corrents Milers d'euros constants Nombre d'alumnes Euros corrents Euros constants
2016 175.400 150.558 25.665 6.834 5.866
2017 173.438 147.231 25.077 6.916 5.871
2018 177.789 149.152 24.675 7.205 6.045
2019 182.971 152.348 24.150 7.576 6.308
2020 209.920 175.665 24.504 8.567 7.169

 

Evolucio_de_les_transferencies_corrents_per_estudiants_20_21