UAB en dades

Distribució de la docència per departament

 
Hores docència Dona Home Total
700.932,99 889.277,94 1.590.210,93

 

Distribucio_docencia_per_departament_20_21