UAB en dades

Servei de Biblioteques

Monografies 1.311.444
Publicacions periòdiques 76.120
Llibres consultats 109.752
Revistes (paper) consultades 16.062
Biblioteca Digital - Articles digitals consultats 2.914.569
Biblioteca Digital - Nombre de cerques o sessions 2.701.643
Biblioteca Digital - Consultes al DDD 5.526.397
Usuaris/es 2.535.735
Préstecs domiciliaris 358.450
Préstecs Interbibliotecaris 4.938

Servei_Biblioteques_17_18