UAB en dades

Distribució de la docència per departament

Hores de docència Dona Home Sense assignar Total
435.886,60 586.573,49 300,36 1.022.760,45

Distribucio_docencia_per_departament_17_18