UAB en dades

Mobilitat d'estudiants

Fons de finançament. Mobilitat Import
Externa 1.935.873
Interna 134.500
Total 2.070.373

Origen_dels_fons_dels_programes_de_mobilitat_17_18

Sòcrates-Erasmus Dona Home Total
Estudiants OUT 380 190 570
Estudiants  IN 546 270 816
Total 926 460 1.386

Estudiants_Erasmus_OUT_i_IN_per_centre_per_pais_17_18

Sèneca-SICUE Dona Home Total
Estudiants OUT 31 22 53
Estudiants IN 68 30 98
Total 99 52 151

Estudiants_Seneca_OUT_i_IN_per_centre_per_universitat_17_18

Programa propi Dona Home Total
Estudiants OUT 139 59 198
Estudiants  IN 277 112 389
Total 416 171 587

Estudiants_MobilitatPropi_OUT_i_IN_per_centre_per_pais_17_18