Coneix la UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Síndic de Greuges

La figura del Síndic

El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona té la funció de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat, de garantir el compliment de tot allò que disposen els Estatuts de la UAB, i de realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que li hagin estat sotmesos.

El Síndic de la Universitat exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableix en els Estatuts de la UAB.

Sobre el Síndic

Manuel Gerpe, síndic de greuges

Manuel Gerpe és especialista en dret constitucional i ha estat professor del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, Va prendre possesió del càrrec de Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona el 2 de juny de 2017

Contacte:

Síndic de Greuges

Plaça Acadèmica s/n

Edifici A Rectorat

Planta primera – Despatx A/1008

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona

Telèfon: 93 581 30 80

Adreça electrònica: sindic@uab.cat

Documents relacionats

Funcions

a) Proposar al Claustre, per a la seva aprovació, el seu reglament de funcionament.

b) Rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat i valorar-les per tal d'admetre-les o no a tràmit.

c) Sol·licitar informació a les diverses instàncies universitàries o membres de la comunitat per al compliment de les seves funcions.

d) Sol·licitar la compareixença dels responsables de qualsevol òrgan universitari o membre de la comunitat sempre que sigui indispensable per al compliment de les seves funcions.

e) Assistir a les sessions dels òrgans col·legiats de la Universitat que tractin d'alguna matèria relacionada amb les actuacions que estigui duent a terme.

f) Fer les propostes que consideri adequades per a la solució dels casos que li siguin sotmesos al seu coneixement.

g) Realitzar, a petició de les parts interessades, funcions d'arbitratge.

h) Presentar anualment al Claustre una memòria de les seves activitats en què es recullin recomanacions i suggeriments per a la millora dels serveis universitaris.

Els òrgans universitaris estan obligats a proporcionar les dades i la informació sol·licitades pel síndic de greuges, així com a respondre motivadament les diverses propostes o consideracions que pugui fer en l'exercici de les seves funcions.

Documents relacionats

Presentar queixes

El síndic de greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona actua a instància de part.

Qui pot presentar una queixa al síndic de greuges?

- Qualsevol persona membre de la comunitat universitària, tant individual com col·lectiva.

- Qualsevol persona aliena a la Universitat Autònoma de Barcelona que hagi vist vulnerats els seus drets en qualsevol dels diferents serveis de la UAB oberts a la ciutadania.

Com?

- Les queixes han de ser formulades per escrit mitjançant el formulari electrònic de la Sindicatura (Formulari per posar una queixa al Síndic de Greuges) on la persona interessada hi farà constar: nom, cognoms, domicili, telèfon i situació personal a la Universitat Autònoma de Barcelona i la fonamentació raonada de la queixa.

- El síndic de greuges no podrà admetre queixes anònimes.

Tancament de l'expedient

El síndic de greuges informarà dels resultats de les seves gestions a la persona interessada i, en el marc de la legislació vigent, i amb caràcter no vinculant, proposarà a l'autoritat o a l'òrgan acadèmic afectat, quan escaigui, recomanacions i/o fórmules de conciliació que possibilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes.

Confidencialitat

Les dades personals i la resta d'informació, oral o escrita, que la Sindicatura de Greuges rebi de les persones que sol·licitin la seva intervenció, com també les obtingudes al llarg de les investigacions i, en general, tota la tramitació de cada cas, són de caràcter estrictament confidencial.

Informes anuals del síndic de greuges davant del Claustre

Enllaços relacionats