La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Consells de Departament

Què és?

El consell de departament és l'òrgan col·legiat de govern del departament i és presidit pel director o directora del departament. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un cop l'any.

Funcionament

Les atribucions principals del consell de departament són:

 • Elaborar i aprovar el reglament de funcionament intern.
 • Elegir i revocar el director o directora del departament.
 • Aprovar la relació i la distribució de les despeses i la seva execució.
 • Aprovar la memòria anual de les seves activitats.
 • Elaborar els informes que siguin competència seva.
 • Programar i coordinar la tasca docent del departament i proposar els programes de doctorat.
 • Formular a la junta de facultat o escola els suggeriments que cregui oportuns en relació amb els plans d'estudis.
 • Instar la creació d'instituts universitaris de recerca i d'altres centres de recerca.
 • Organitzar cursos d'especialització o de divulgació, seminaris i cicles de conferències, dins de les seves àrees de coneixement i especialitats, i fomentar la coordinació d'aquestes activitats amb altres departaments.
 • Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per portar a terme treballs científics, tècnics o artístics.
 • Proposar, per a la seva designació, els membres de les comissions de selecció del personal docent i investigador, funcionari i contractat.
 • Proposar la contractació de professorat emèrit i visitant.
 • Proposar la contractació de personal, a l'efecte de recerca, per efectuar treballs temporals o específics.
 • Crear comissions.

Composició

El consell de departament està constituït per tot el seu personal acadèmic doctor i per una representació de la resta, així com per una representació del personal investigador en formació, del personal d'administració i serveis, i de l'alumnat, en els termes que estableixi el reglament de cada departament.