Legislació universitària estatal

Legislació universitària estatal general

Legislació de recerca

Professorat

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques
Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, de règim de professorat universitari
Reial Decret 1200/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica i completa el Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre el règim del Professorat Universitari
Reial Decret 554/1991, de 12 d'abril, pel qual es modifica i completa el Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre el règim del professorat universitari, modificat i completat pel Reial Decret 1200/1986, de 13 de juny
Reial Decret 70/2000, de 21 de gener, pel qual es modifica parcialment el Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre el règim del professorat universitari, modificat pels Reials Decrets 1200/1986, de 13 de juny, i 554/1991, de 12 d'abril
Reial Decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l'Administració de l'Estat
Reial Decret 1086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari
Reial Decret 1052/2002, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procediment per a l'obtenció de l'avaluació de l'ANECA, i de la seva certificació, als efectes de contractació de personal docent i investidor
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
Reial Decret 1313/2007, de 5 d'octubre, pel qual es regula el règim dels concursos d'accés a cossos docents universitaris
Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel qual s'estableix l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris

Personal d'administració i serveis

Estudiants

Accés a la universitat

Règim d'estudis universitaris

Plans d'estudis i títols

Becaris d'investigació

Administració i organismes universitaris

Prevenció de riscos laborals