Proves diagnòstiques de nivell

Per tal de fer un seguiment de l'aprenentatge dels estudiants, des del curs 2011-12 la Facultat organitza anualment unes proves de nivell dels idiomes B i C. Es tracta d' una prova diagnòstica sense nota ni pes per a l'expedient de l'estudiant però que permet comprovar que el nivell d'idiomes amb el qual surten els estudiants és l'adequat pel que s'espera d'aquesta titulació i per a les necessitats del mercat de treball.

Els resultats serviran per adaptar i modificar el pla d’estudis de la carrera i millorar la formació dels estudiants.

Als nou idiomes inicials de l'any 2011 es van incorporar dues llengües i tres idiomes més, de manera que actualment es fan proves de verificació en 14 idiomes / llengües i per a un total de cinc nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

Els sistemes diagnòstics utilitzats

Proves de nivell per als idiomes B i C propers (alemany, anglès, francès, grec, italià i portuguès) i llengua A (castellà)

Per als estudiants de les assignatures d'Idioma B, Idioma C i Idioma i Traducció C propers s'utilitza el Dialang Language Assessment System, desenvolupat per 49 institucions lingüístiques europees i amb el suport de la Comissió Europea i del Consell d'Europa.

Ofereix tests diagnòstics de nivell en 14 idiomes/llengües: alemany, danès, espanyol, finlandès, francès, grec, neerlandès, anglès, irlandès, islandès, italià, noruec, portuguès i suec. Disposa de tests per a les habilitats i destreses de comprensió lectora, expressió escrita, comprensió oral, gramàtica i vocabulari.

Disponibilitat a la FTI: El Dialang Language Assessment System està instal·lat en més de 150 ordinadors de la Facultat de Traducció (aules multimèdia A, B, C, D, E), sense comptar despatxos de professors, i des de la primavera de l'any 2018 es disposa d'una versió en línia accessible per a tot l'alumnat. https://dialangweb.lancaster.ac.uk/
           
Proves per a idiomes C llunyans (àrab, coreà, xinès, japonès, romanès, rus) i llengua A (català)

Encara no es disposa de cap versió del test diagnòstic Dialang per als idiomes llunyans que s'estudien a la Facultat. Per a aquests idiomes s'estan desenvolupant tests propis.
Els test de comprensió lectora confeccionades fins al dia d'avui pels equips docents de cadascun dels idiomes, s'orienten en proves existents per a diferents certificacions en l'idioma respectiu, com per exemple: proves de nivell Casa Àrab o Al-Arabiyya – Arabic Language Proficiency-Test العربية; Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) examen de xinès 漢語水平考試; Japanese Language Proficiency Test 日本語能力試験, TORFL – Test of Russian as a Foreign Language – Тест по русскому языку как иностранному (ТРКИ); Romanès: Citind înțelegere în limba română, nivelul A2; Coreà: 한국어 CEFRL A2 수준의 독해력 etc.

En la majoria dels casos fa falta calibrar i verificar la seva progressió segons les escales de MECR. Els resultats obtinguts s'han de considerar provisionals i pendents de la revisió de les pròpies eines de diagnòstic – no cal oblidar que o bé es tracta de prototips desenvolupats recentment o bé de proves existents però amb paràmetres d'avaluació i de diagnòstic encara no convalidats per l’Association of Language Testers in Europe (ALTE) i el Consell Europeu /MECR. Així i tot, permetran obtenir primers indicis sobre el compliment de les línies generals del Grau en Traducció i Interpretació en l'àmbit dels idiomes llunyans i del Grau en Estudis d'Àsia Oriental.
 
Condicions de la prova de nivells a finals de l'any acadèmic.

1. No és un examen, es tracta d'una avaluació diagnòstica sense pes ni nota per a l'avaluació de l'assignatura.
2. És anònima. No es vincula el resultat de la prova amb l'alumne.
3. Només participen alumnes de grau. S'exclouen alumnes externs, procedents de programes d'intercanvi o d'altres titulacions.
4. Només participen aquells alumnes de grau que hagin aprovat l'assignatura precedent del primer semestre.
5. En assignatures amb més d'un grup de docència, només participa un d'ells (s'escull el grup amb un número més gran d'alumnes aprovats al primer semestre).
6. En la prova de Dialang el nombre màxim d'alumnes és de 30 (places d'ordinador disponibles per aules multimèdia).
 
5. Preparació i valoració.

Preparació de la prova.

S'estableix un calendari específic de les proves de nivell pel 2º semestre. Es convoca el professorat a una sessió informativa sobre el test per informar sobre el protocol i diversos temes relacionats amb l'organització de les proves de nivell. Amb la convocatòria s'emet la documentació.

Recopilació i avaluació dels resultats.

Després d'haver efectuat el test els professors responsables envien el formulari per a la recopilació dels resultats al coordinador de les proves de nivell per al seu control i avaluació posterior. Els resultats es publiquen en un informe especial sobre les proves de nivell.