Competències

Les seves competències específiques són:

- Elaborar propostes de creació de noves titulacions i ensenyaments, i col·laborar en l'organització d'activitats de postgrau i de formació continuada.

 • Organitzar, coordinar i supervisar les activitats docents, especialment el funcionament dels ensenyaments que s-hi imparteixen i el compliment de les obligacions docents del professorat.
 • Organitzar, coordinar i supervisar la gestió dels serveis de la seva competència.
 • Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal de l'administració i serveis de l'Escola, en els termes previstos al Títol III dels Estatuts.
 • Gestionar la seva dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tinguin assignats.
 • Establir relacions entre departaments i altres facultats o escoles per tal d'assegurar la coordinació de l'ensenyament i la racionalització de la gestió acadèmica i administrativa.
 • Formular als departaments suggeriments en matèria d'aplicació i desenvolupament dels plans d'estudis.
 • Proposar al Consell de Govern, per raons d'eficiència docent, la creació de seccions que coordinin els ensenyaments adreçats a obtenir una o diverses titulacions.
 • Expedir certificats acadèmics i gestionar els processos de matriculació, trasllat d'expedients, convalidació i altres processos de gestió acadèmica.
 • Participar en els processos d'avaluació de la qualitat i promoure la millora de la qualitat de les activitats d'ensenyament.
 • Promoure activitats culturals, formatives i d'extensió universitària.
 • Servir de canal d'informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat universitària en el govern de la Universitat i en la relació de la Universitat amb la societat.
 • Proposar als òrgans de govern la formalització de convenis amb altres institucions.
 • Proposar la creació, modificació i supressió de departaments i centres.
 • Conèixer l'activitat investigadora dels departaments que hi imparteixen docència i facilitar-ne la difusió.
 • Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts o els reglaments de la Universitat els atribueixin.