UAB en dades

Personal d'administració i serveis

Categoria  Empleats
Dona Home Total
Cos Tècnic de Gestió 32 18 50
Cos de Gestió 104 41 145
Bibliotecaris 54 13 67
Administratius 332 99 431
Auxiliars Administratius 214 56 270
Personal Directiu 3 2 5
Tècnic  Superior 106 118 224
Tècnic Mitjà 54 92 146
Personal Tècnic 96 129 225
Personal Especialitzat 98 74 172
Tècnic Superior de Suport a la Recerca 115 99 214
Tècnic Mitjà de Suport a la Recerca 49 40 89
Tècnic Especialista de suport a la Recerca 138 86 224
Auxiliar de suport a la recerca 38 21 59
Auxiliar Administratiu de Suport recerca 18 3 21
Altres 6 0 6
Total 1.457 891 2.348

Personal d'Administració i Serveis per categoria a 31 de desembre de 2015 (excel)

Règim Jurídic Tipus Règim Jurídic Empleats
Dona Home Total
Eventual 1 0 1
  Eventual F 1 0 1
Funcionari 759 230 989
  funcionari/ària de carrera 566 172 738
  funcionari/ària  interi/na 193 58 251
Laboral 362 417 779
  Laboral temporal 59 58 117
  Laboral fix 294 351 645
  Laboral indefinit no fixe 9 8 17
Recerca - Capítol VI 335 244 579
  Laboral temporal 171 152 323
  Laboral indefinit no fixe 164 92 256
Total 1.457 891 2.348

Personal d'Administració i Serveis per règim jurídic a 31 de desembre de 2015 (excel)

Edat Empleats
Dona Home Total
menys de 25 29 23 52
de 25 a 34 211 155 366
de 35 a 44 464 272 736
de 45 a 54 519 303 822
de 55 a 65 234 138 372
Total 1.457 891 2.348

Personal d'Administració i Serveis a 31 de desembre de 2015, per edats (excel)

Àmbits desembre 2015
Administracions de centre 798
Serveis de suport a la recerca i a la docència 195
Departaments 617
Ciències experimentals i tecnologies 261
Ciències humanes 56
Ciències de la salut 144
Ciències socials 156
Instituts i centres de recerca 176
Àmbits de gestió centralitzada 520
Altres serveis 42
Total  2.348  

Evolució del PAS per àmbits (excel)

PROGRAMES PLA DE FORMACIÓ Total Accions Total Hores per acció Total participants Total hores per participants
1. INFORMACIÓ ESTRATÈGICA 26 162 298 1.730  
2. FORMACIÓ EN EINES BÀSIQUES PER AL LLOC DE TREBALL 193   1.733   2.177 21.260  
3. PREVENCIÓ, SEGURETAT I SALUT LABORAL DE LES PERSONES 143   809 1.899 10.975  
4. FORMACIÓ EN LLENGÜES 121   10.319 842 49.283 
5. FORMACIÓ PER A FACILITAR I ACOMPANYAR LA PROMOCIÓ - - - -
6. FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS 65 722 384 2.789
7. FORMACIÓ A MIDA 81 630 378 2.117
8. FORMACIÓ PER A LA FUNCIÓ DIRECTIVA 58 596 326 2.913
9. MOBILITAT FORMATIVA - - - -
10. FORMACIÓ INTEGRAL 130 1.142 886 4.588
TOTAL 817 16.112 7.190 95.653

Evolució del PAS per formació (excel)