Vés al contingut principal

Catedràtic

La figura de catedràtic té un contracte de caràcter indefinit. Els requisits per poder sol·licitar una acreditació de recerca són:

  • Estar en possessió del títol de doctor o doctora.
  • Demostrar una capacitat investigadora provada amb una trajectòria investigadora postdoctoral mínima de tres anys (després de la data de lectura de la tesi doctoral).
  • Acreditar, com a mínim, tres anys d'activitat docent i de recerca o, prioritàriament, de recerca postdoctoral (article 47 de la LUC).

Té una carrera docent i investigadora consolidada i pot tenir accés a les llicències i excedències que la LUC estableix per al foment de la recerca i la col·laboració interuniversitària, i les seves retribucions es determinen pel Govern de la Generalitat.

Informació complementària