Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

ANECA ACADEMIA

Programa d’avaluació curricular per a l’obtenció de l’acreditació per accedir als cossos docents universitaris de Professor/a Titular d’Universitat i Catedràtic/a d’Universitat. S’organitza en diferents comissions d’acreditació, segons el seu àmbit temàtic. 

L'avaluació es farà en base a la presentació d’una selecció de contribucions i en la narrativa sobre la qualitat, rellevància i impacte d'aquestes contribucions. Les valoracions es basaran en factors quantitatius i qualitatius.

El resultat de l’avaluació serà favorable o desfavorable i s’avaluaran els següents blocs:

  • Activitat investigadora
  • Activitat de transferència i intercanvi del coneixement
  • Activitat docent
  • Activitat professional (per a àrees clíniques i de ciències de la salut)
  • Lideratge (per a catedràtic/a)

La convocatòria determina casos especials per a:

  • Persones que hagin desenvolupat la seva carrera en institucions no universitàries dedicades a la recerca o en una universitat estrangera i els mèrits de l’activitat docent siguin difícil d’acreditar.
  • Professors/Professores Titulars d’Escola Universitària que sol·licitin l’acreditació com a Professor Titular d’Universitat
  • Professors/Professores estables o permanents dels centres de titularitat pública d'ensenyaments superior (INEF). 
  • Persones que hagin superat l’avaluació del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (I3) i persones que hagin obtingut el certificat com investigadors establerts (R3)
  • Persones que hagin obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC) als seus programes Consolidator Grant, Advanced Grant o Synergy Grant o Starting Grant.

Cal que les persones sol·licitants destaquin la qualitat, la rellevància i l’impacte científic i social de les seves contribucions, amb el suport d’indicadors contextualitzats (bibliometria narrativa). Es valorarà de cadascuna de les aportacions presentades el grau d’internacionalització, d’innovació, d’obertura a la societat i la seva interdisciplinarietat.

Informació complementària