Vés al contingut principal

ANECA ACADEMIA

Programa d’avaluació curricular per a l’obtenció de l’acreditació per accedir als cossos docents universitaris de Professor Titular d’Universitat i Catedràtic d’Universitat. S’organitza en 21 Comissions d’Acreditació, segons el seu àmbit temàtic. 

Categories de mèrits

Els mèrits valorables per al procés d’acreditació poden pertànyer a les següents dimensions:  

 • Mèrits por activitat investigadora:  assenyalen la qualitat i difusió dels resultats de l'activitat investigadora a través de publicacions científiques, creacions artístiques professionals, congressos, conferències, seminaris i tesis dirigides. També s'inclouen projectes competitius, contractes de recerca i estades en centres de recerca amb resultats constatables. 
 • Mèrits per activitat docent: s'inclouen l'amplitud, diversitat, intensitat i responsabilitat de la docència i del seu exercici en cursos diferents dels cicles universitaris. Es poden incloure en aquest apartat tesis doctorals dirigides que no s'hagin presentat per recerca. Es valora  la qualitat de la docència impartida amb avaluacions positives mitjançant  procediments solvents d'estimació. També es considera la formació per a la docència. 
 • Mèrits per transferència de coneixement i experiència professional: es valora la producció de patents i productes amb registre de propietat intel·lectual i la transferència de coneixement en el sector productiu. També es tenen en compte la dedicació a activitats professionals en empreses, institucions, organismes públics de recerca o hospitals, així com els contractes de transferència o prestació de serveis professionals. 
 • Mèrits en experiència en gestió i administració educativa, científica i tecnològica: es valora l'exercici de càrrecs unipersonals de gestió universitària, si es recullen als estatuts de la universitat. També es tenen en compte càrrecs en organismes públics de recerca i l'exercici de llocs unipersonals a l'entorn educatiu, científic o tecnològic dins de l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes i organismes internacionals, en funció de la durada, el nivell de responsabilitat, caràcter regular i el volum dels recursos gestionats. 
 • Mèrits de formació: aquest grup de mèrits només es tindrà en compte per a les sol·licituds de Professor Titular d'Universitat i inclouen la qualitat de la formació predoctoral, doctoral i postdoctoral. 

No sempre cal presentar mèrits en aquestes 5 categories. Obligatòriament s’han de valorar l’activitat investigadora i l’activitat docent. Les altres categories de mèrits serviran per compensar insuficiències no greus dels dos apartats anteriors. 

Qualificació de mèrits

El resultat de l’avaluació a cadascuna de les dimensions és una qualificació alfabètica (A, B, C, D i E): 

 • A (Excepcional): suposa l’excel·lència en la valoració dels mèrits. Per tant, no requereix presentar mèrits excepcionals. 
 • B (Bo): qualificació necessària i suficient per a l’acreditació. Si s’obté en recerca i docència no cal considerar altres grups de mèrits. 
 • C (Compensable): indica mèrits no suficients en docència i recerca, però compensables amb contribucions d’altres categories: transferència de coneixement i experiència professional, formació acadèmica (només per a Professor Titular d’Universitat) i experiència en gestió i administració educativa, científica i tecnològica. 
 • D (Insuficient): impedeix l’acreditació. Excepció per a Professor Titular d’Universitat si el sol·licitant pertany al cos de Professor Titular d’Escola Universitària: en aquest cas la D en recerca es pot compensar amb una A en docència. 
 • E (Circumstància especial): només s’aplica a la dimensió de docència. Tan sols és vàlid quan el sol·licitant hagi desenvolupat el 90% de la seva carrera principalment en una institució no universitària o en una universitat no espanyola on els còmputs i eines d’avaluació de la qualitat de l’activitat docent siguin difícils de traslladar al sistema espanyol. 

Aportació de mèrits

En la sol·licitud cap aportar: 

Mèrits obligatoris: corresponen a recerca i docència i es consideren suficients per obtenir una qualificació A o B. Inclouen:  

Recerca 

 • Nombre mínim de contribucions científiques en forma d’articles, llibres, capítols de llibre o resultats de producció científica, tècnica o artística publicats.
 • 4 contribucions considerades més rellevants de la trajectòria científica.  

Docència 

 • Nombre mínim d’anys d’experiència docent (varia en funció del cos docent).   
 • Valoració positiva de l’activitat docent en programes de qualitat de docència. 

Mèrits específics (només per a Càtedra d’Universitat): són indicis significatius d’una trajectòria de lideratge i reconeixement extern a la institució on treballa en activitat docent o investigadora. Es consideren obligatoris. 

Mèrits complementaris: en l’activitat docent i investigadora han de tenir-se en compte per complementar els mèrits obligatoris quan aquests no arribin al nombre i qualitat de les contribucions exigides i s’opti a una qualificació A o B.   

Mèrits compensatoris: en les dimensions de transferència/activitat professional, gestió i formació, serveixen per compensar insuficiències en l’activitat docent i investigadora (qualificació C). 

Informació complementària