Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

AQU Mèrits de recerca

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) és l’entitat encarregada d’avaluar els mèrits de recerca per al personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes. AQU Catalunya, per conveni, també avalua l'activitat investigadora del professorat de les universitats privades i centres adscrits. Els mèrits s’avaluen per trams, formats cadascun d’ells per sis anys, entenent per any un any natural complet (de l'1 de gener al 31 de desembre, o fraccions anuals iguals o superiors a vuit mesos). A diferència dels mèrits de docència i gestió, on només certifica l’avaluació que en fan les universitats públiques catalanes, és l’Agència mateixa qui avalua els mèrits de recerca.

La persona sol·licitant podrà sotmetre a avaluació tota la seva activitat de recerca, sempre que hi hagi hagut una vinculació a una universitat o centre de recerca. La primera vegada que un professor/a fa avaluar la seva activitat de recerca ha de determinar l’any a partir del qual sol·licita l’avaluació. L’activitat realitzada amb anterioritat a la data que fixi no es tindrà en compte en avaluacions posteriors.

Informació complementària