Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Trams de Recerca

L’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris té com a objectiu el reconeixement de retribucions addicionals per mèrits de recerca, i es realitza per trams de sis anys (sexenni). Les agències encarregades d’aquesta avaluació són la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) en l’àmbit espanyol, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en el català. Tenen dret a sol·licitar l’avaluació de la recerca per la CNEAI els catedràtics i professors titulars tant d’universitat com d’escola universitària. En el cas de l’AQU, la pot demanar tot el personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes.

Els criteris d'avaluació s'actualitzen anualment, els estatals al BOE i els catalans al DOGC. Per a la presentació de sol·licituds a la CNEAI hi ha una única convocatòria anual, normalment al gener, mentre que l'AQU en té dues: una per al PDI contractat els mesos de gener i febrer, i una altra per al PDI funcionari durant juny i juliol.