Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Acreditacions

El procés d’acreditació consisteix en l’avaluació curricular per a l’accés als cossos docents universitaris. Aquesta avaluació es porta a terme en diferents àmbits, entre els quals destaquen l’activitat docent i investigadora, però també l’activitat de gestió i la formació acadèmica. El certificat d’acreditació constitueix un requeriment indispensable per participar en els concursos d’accés als cossos de professorat universitari funcionari o contractat.  

A Espanya el marc de referència que regula l’accés als cossos docents universitaris és:  

  • Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU), de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 (LOU), de 21 de diciembre, de Universidades.  
  • Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.  
  • Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Modificado por el RD 415/2015 consolidado

L'organisme encarregat de les acreditacions del professorat és l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, que té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d'educació superior mitjançant l'avaluació, certificació i acreditació d'ensenyaments, professorat i institucions.

A Catalunya ho regula el següent marc legislatiu:

  • Llei 1/2003 (LUC), de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, estableix les bases de contractació laboral.
  • Decret 404/2006, de 24 d'octubre, regula les funcions del professorat contractat per les universitats públiques catalanes.

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català. Aquest organisme té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).