INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Demana la teva TIE

Demana la Targeta d'Identificació d'Estrangers

TIE PER PERMÍS DE RESIDÈNCIA AMB EXCEPCIÓ A L’AUTORITZACIÓ DE TREBALL I PERMÍS DE RESIDÈNCIA I TREBALL SEGONS LLEI 14/2013

NOTA: Si a l’autorització que s’indica a la resolució li queden menys de sis mesos de vigència des del moment en que se li ha notificat, no s’haurà de sol·licitar l’expedició de la Targeta d’Identitat d’Estranger. Haurà, a la caducitat de l’autorització concebuda, sol·licitar la renovació d’aquesta en el termini reglamentàriament establert, adjuntant la resolució prèvia. 

Documentació: 

S’haurà de reunir la següent documentació (la no aportació de qualsevol dels documents-requisits senyalats impedirà l’entrega de la mateixa):

 1. Resolució de la concessió del permís (pot ser la comunicació rebuda per e-mail).*
 2. Resguard de la sol·licitud de l’autorització o justificant electrònic de la presentació.*
 3. Original del passaport o cèdula d’inscripció en vigor.
 4. Targeta d’identitat d’estranger (TIE) anterior.*
 5. 1 fotografia de carnet, recent, en color, de front i fons blanc.
 6. Justificant original d’empadronament.* (en cas de renovació, només si s’ha canviat de domicili).
 7. Justificant d’abonament de la taxa Model 790, Codi 012 del Ministeri de l’Interior.
 8. Contracte firmat.
 9. Formulari de sol·licitud
 •       Per permís de residència amb Excepció a l’Autorització de Treball: EX-17
 •       Pera permís de residència i Treball segons llei 14/2013: model.

*Documentació a aportar només en cas de renovació del permís.

Un cop reunida la documentació que, haurà de ser aportada, PRESENTANT-SE PERSONALMENT, en una oficina del Cos Nacional de Policia de la província de Barcelona, demanant cita prèvia a la següent pàgina web: Cita Prèvia TIE. Pot reservar la cita per qualsevol de les Comissaries, amb independència del municipi en el que es trobi empadronat.