Eficiència econòmica

Eficiència econòmica

Els costos del transport inclouen els costos interns, o pagats per la persona usuària (combustible, peatges, aparcament, impostos, títol de transport, temps...) i els externs o pagats per la societat via impostos (accidents, pol·lució, ocupació de l’espai, congestió, soroll...).

Els costos interns poden ser directes, o relacionats amb el desplaçament (combustible, peatges, aparcament, títol de transport o temps) o indirectes, no relacionats directament amb el desplaçament (amortització, impostos o assegurances).

Les persones usuàries del cotxe paguen els interns, tot i que només associen els directes al seu desplaçament. Fet que fa tenir una percepció menys costosa del viatge en vehicle privat.

Les persones usuàries del transport públic col·lectiu paguen una part dels interns, a través de la compra del bitllet. La resta és subvencionada per l’administració.

Per alta banda, els costos externs (o externalitats) són pagades pel conjunt de la societat via impostos.

A Catalunya, segons estudis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de Catalunya, el sistema de transports terrestres van generar, l’any 2001, uns costos totals que superen els 48.000 M€, dels quals un 88% van ser costos interns del sistema i un 9% externalitats. La resta de costos es van repartir entre la despesa pública en infraestructures i els costos derivats de la congestió.

Durant el mateix any, pel que fa als costos externs i els de la congestió a Catalunya, el sistema de transport va produir uns costos de 4.744 M€, dels quals un 33% van correspondre als accidents i un 24% a l’impacte sobre el canvi climàtic.
 

Costos Transport Públic* Vehicle Privat
Operacions directes 0,08 0,08
Operacions indirectes 0,04 0,22
Temps 0,44 0,39
Externalitats 0,02 0,05
Totals 0,58 0,75


*Inclou bus urbà i interurbà i ferrocarril.
Font: Autoritat del Transport Metropolità (2004).
€/viatgera i km amb impostos.

La mobilitat basada en els mitjans més sostenibles redueix els costos externs ocasionats. El vehicle privat és el mitjà que més costos externs genera per persona viatgera transportada.

Si tenim en compte totes les despeses associades, utilitzar el transport col·lectiu, la bicicleta o el caminar resulta molt més econòmic que viatjar en cotxe.

Més informació