Medi ambient

Medi ambient

La sostenibilitat és “satisfer les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat per a satisfer les necessitats de les generacions futures”. Informe Brundtland (1987).

La mobilitat sostenible és, per tant, el model de mobilitat que permet desplaçar-se amb els mínims impactes ambientals i territorials.

El transport és l’activitat que més energia primària consumeix a Catalunya (40% del total) i una de les principals fonts d’emissió de gasos contaminants d’efecte hivernacle, d’ocupació del territori i de generació de soroll.

El model de mobilitat actual és insostenible ja que es basa, fonamentalment, en el transport motoritzat i, concretament, en el vehicle privat.

Segons un estudi realitzat l’any 2004 sobre 17 països de la Unió Europea, es calcula que el conjunt de les externalitat del transport, és a dir, els impactes socials i ambientals que genera, supera els 650.000 M€ anuals. Un 7% del Producte Interior Brut (PIB) europeu.

Les externalitats del transport per carretera representen més de tres quartes parts del cost total. El canvi climàtic n’és el component més important amb un 30%, mentre que la contaminació atmosfèrica i els costos per accidents representen el 27% i el 24%, respectivament.

A Espanya, aquests costos estan per damunt de la mitjana europea, ja que representen un 9% del PIB, i la presència de la carretera també és més gran, gairebé d’un 80%.

A Catalunya, segons estudis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de Catalunya, el sistema de transports terrestres van generar, l’any 2001, uns costos totals que superen els 48.000 M€, dels quals un 88% van ser costos interns del sistema i un 9% externalitats. La resta de costos es van repartir entre la despesa pública en infraestructures i els costos derivats de la congestió.

Durant el mateix any, pel que fa als costos externs i els de la congestió a Catalunya, el sistema de transport va produir uns costos de 4.744 M€, dels quals un 33% van correspondre als accidents i un 24% a l’impacte sobre el canvi climàtic.

Un model de mobilitat sostenible seria aquell en el que els mitjans que menys energia consumeixen i menys emissions produeixen, per quilòmetre recorregut i viatger transportat, tinguessin més protagonisme (anar a peu, en bicicleta, en transport públic col·lectiu i compartint cotxe).

Per tal de minimitzar els efectes negatius del model de mobilitat generats per la UAB cal aconseguir que aquests mitjans siguin més utilitzats.

La UAB disposa del Pla de Mobilitat 2018-24 que té per objectiu incrementar l’accessibilitat al Campus amb criteris de sostenibilitat, eficiència i seguretat potenciant els desplaçaments en mitjans actius (caminant i en bicicleta), en transport públic col·lectiu i racionalitzant l’ús del vehicle privat. Consultable aquí.