Tràmits administratius

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

 

FORMULARIS D'ADMISSIÓ I ALLOTJAMENT

A la pàgina web de la universitat d'acollida trobareu la informació relativa al procés i termini de presentació de sol·licituds (Application Forms).
 - És responsabilitat de l'alumne enviar degudament els documents que se li sol·licitin.
 - No enviar a temps els impresos pot suposar la no acceptació o un perjudici a l'hora de triar allotjament o assignatures.
L'Àrea de Relacions Internacionals envia a les universitats de destinació un correu electrònic amb les dades dels alumnes seleccionats.
 - Comproveu les vostres dades personals i informeu dels canvis que s'hagin pogut produir.


DOCUMENTS NO ACADÈMICS

· La credencial de becari.

És l'única certificació de caràcter oficial de la condició de beneficiari del programa d'intercanvi. Rebreu informació sobre el lliurament del document al mes de maig.

· El contracte de subvenció per a la mobilitat amb finalitats d'estudi.
És el document mitjançant el qual la UAB i l'alumne assumeixen els eus compromisos en el marc d'intercanvi. És requisit imprescindible per al cobrament de la beca. S'omple, es signa i es lliura l'original per duplicat, a Gestió Acadèmica.

· Dades bancàries
Els alumnes a qui s'hagi concedit un ajut econòmic del programa hauran d'informar les seves dades bancàries a través de l'Àrea de l'alumne.

· La Targeta Sanitària Europea
Garanteix la cobertura sanitària als països de la Unió Europea.
 - L'heu de demanar a les oficines de la Seguretat Social, presentant la credencial de becari i la vostra targeta de la Seguretat Social. Té una durada de dos anys i serveix per a tots els països de la Unió Europea.
 - Els estudiants que no estiguin afiliats a la Seguretat Social hauran de contactar amb el seu organisme assegurador (MUFACE o assegurança mèdica privada) per informar-se dels tràmits que garanteixin l'assistència sanitària durant la seva estada a l'estranger.
- Algunes universitats europees exigeixen per matricular-se la TSE o una acreditació de cobertura sanitària.
 - Els alumnes que no hagin tramitat cap tipus d'assegurança hauran d'abonar "in situ" qualsevol servei sanitari que puguin sol·licitar.


· Assegurança complementària de mobilitat
 - Cobreix despeses mèdiques per malaltia o accident
 - 9,72 Euros (a pagar amb la matrícula). És obligatòria tant pels estudiants d'Erasmus com de l'UAB Exchange Programme (els estudiants d'aquest Programa, a més, hauran de contractar una assegurança privada que cobreixi la seva estada)


· Carnet estudiant internacional
Dóna dret a certs avantatges i beneficis (p.ex. descomptes al transport públic).
 - ISIC - International Student Card
 - És opcional
PAGAMENT DE L'AJUT

· Primer Pagament:
70% del total adjudicat
 - Cal haver signat el contracte de subvenció, recollit la credencial de becari, haver emplenat l'apartat de dades bancàries de Sigma i lliurat el certificat d'arribada (Arrival Statement).
 - El certificat d'arribada l'ha d'omplir i segellar el coordinador o responsable de la universitat d'acollida un cop registrat com a estudiant d'intercanvi. Cal indicar clarament dia/mes/any i es farà arribar a la Gestió Acadèmica (per correu electrònic)
  - Els pagaments s'ordenen els dies 6 de cada mes. Qualsevol certificat que arribi més tard d'aquesta data passarà al pagament del mes següent.


· Segon pagament: 30% restant
 - Cal haver lliurat els originals del certificat d'arribada, el certificat d'estada i l'informe de valoració de l'estada.
 - El certificat d'estada l'ha d'omplir i segellar el coordinador o responsable de la universitat d'acollida. la seva data no pot ser molt anterior a la de partença. S'ajustarà l'import de la beca a l'estada efectiva de l'estudiant.
 - En cap cas es farà cap pagament d'ajuts amb posterioritat al 30 de Setembre. 
Tota aquesta informació la podeu trobar ampliada a l'apartat de documentació del Web d'intercanvis