Taula d'equiparacions

Instruccions per emplenar la taula d'equiparacions

Nombre de crèdits mínims per rebre les beques

Heu de tenir en compte que, per que us concedeixin la beca, heu de complir els següent requisit:
  • Matricular un mínim de 30 crèdits ECTS si marxeu tot un curs o bé 15 crèdits ECTS si ho feu per un únic semestre.
  • Superar un mínim de 20 crèdits ECTS si marxeu tot un curs o bé 10 crèdits ECTS si ho feu per un únic semestre.
Equiparació per crèdits troncals/obligatoris/optatius del pla d'estudis de la UAB

Aquelles assignatures de la Universitat de destí que l'estudiant vulgui equiparar per a assignatures troncals/obligatòries/optatives del seu pla d'estudis de la UAB s’han de poder equiparar tant en nombre de crèdits com de programa o continguts.
 
Equiparació del programa o contingut

L’estudiant haurà d’aconseguir el programa de les assignatures escollides i que aquest sigui el més detallat possible en quant a continguts. Si el programa de l'assignatura no està disponible a través de la web de la Universitat, caldrà que l'estudiant el demani al/la coordinador/a d'intercanvis de la universitat de destí o bé directament al professor que imparteix l'assignatura.
 
L'estudiant haurà de revisar el programa i comprovar que aquella assignatura és realment similar a la del pla d'estudis de la UAB per la que la vol equiparar. 
 
Un cop recollits tots els programes, caldrà que l'estudiant els enviï per correu electrònic al/la coordinador/a d'intercanvis, indicant l'assignatura de la UAB per la que es proposa equiparar cadascuna de les assignatures de la universitat de destí, per tal que revisi les propostes d'equiparació que hagi fet l'estudiant i, si ho estima convenient, enviï els programes als professors que imparteixen les corresponents assignatures a la UAB per tal de saber la seva opinió respecte a la possibilitat d'equiparació. Aquest tràmit pot portar un temps i per això cal que l'estudiant enviï les propostes d'equiparació amb suficient antelació.
 
El criteri que s’aplicarà per donar per bo el contingut és que aquest sigui com a mínim uns 2/3 similar (en duració i continguts) al de l’assignatura de la UAB.
 
Equiparació  de crèdits
 
  • Per a totes les universitats que tinguin els seus crèdits adaptats a Bolonya (crèdits ECTS), tant si són espanyoles com estrangeres, l’equivalència a aplicar es 1 a 1.
  • Per a les universitats que no segueixin cap d’aquests dos criteris, l’equivalència ha de ser tenint en compte el nombre d’hores presencials:      
          a) assignatures totalment teòriques:
1 ECTS = 7-8h presencials

b) assignatures totalment pràctiques:
1 ECTS = 15-20h presencials

c) assignatures teorico-pràctiques:
Es calcularà l'equivalència d'ECTS de les hores teòriques segons l'apartat a) i de les pràctiques segons l'apartat b), i després se sumaran:
ECTS totals = [(hores de teoria / 7-8)]+[(hores de pràctiques/15-20)]
 
  • En el cas que el nombre de crèdits sigui inferior al de l’assignatura de la UAB, s’aplicarà la següent regla: es podran equiparar sempre que el nombre d’hores o de crèdits sigui almenys de 2/3 dels que es fan a la UAB. En el cas que no arribi als 2/3, es pot buscar una segona assignatura amb continguts complementaris i proposar l'equiparació de les dues assignatures per l'assignatura de la UAB.
  • En el cas que el nombre de crèdits sigui superior al de l’assignatura de la UAB es podrà fer l’equiparació però els crèdits sobrers NO es podran equiparar com a crèdits optatius. Tanmateix, vosaltres us matriculareu i pagareu únicament els crèdits UAB que se us reconeguin.
 
Reconeixement fins a 30 crèdits d’assignatures relacionades amb el Grau cursat (Crèdits optatius d’intercanvi), però que no formen part del seu pla d’estudis

Donat que en alguns casos, especialment en Universitats estrangeres, és difícil trobar un 100% d’assignatures equiparables amb el pla d’estudis de la UAB, existeix la possibilitat de cursar fins a 30 crèdits amb assignatures que no constin al pla d’estudis de la UAB, sempre que les assignatures escollides formin part del mateix àmbit d’estudis de l’estudiant.
 
En aquest cas TAMBÉ és necessari enviar el programa de l’assignatura al/la coordinador/a per a que avaluï que l’assignatura escollida es trobi dins del mateix àmbit dels estudis del grau i/o que es pugui considerar com un complement o especialització dins del currículum de l‘estudiant. En l'Acord d'estudis/Learning agreement aquestes assignatures s’equipararan amb l’opció de “optatiu”. És important que el alumne sigui conscient que aquests 30 crèdits formen part dels 240 crèdits necessaris per obtenir el títol de grau, es a dir que se li restaran dels crèdits optatius que podria fer durant el quart curs. Dins d’aquesta opció no entrarien per norma general els cursos d’idiomes que el estudiant pugui fer durant la seva estada. Tan sols hi hauria alguna excepció, quan la Universitat de destí obliga als alumnes d’intercanvi a fer el curs d’idiomes i/o cultura (per exemple, curs d’introducció a la cultura txeca) , o quan en aquest curs d’idiomes esta inclos en el pla d’estudis de la grau de la universitat de destí.
 
Equiparació d'estades de pràctiques

En el cas que l'estudiant vulgui realitzar una estada de pràctiques durant el període d'intercanvi, haurà de posar-se en contacte amb el/la coordinador/a d'intercanvis de la Universitat de destí i demanar-li si existeix aquesta possibilitat. Si ho pot fer, el/la coordinador/a li indicarà el procediment a seguir per la selecció del laboratori on realitzar aquestes pràctiques (en algunes Universitats ho gestiona el/la coordinador/a mentre que en altres és l'estudiant qui ha de buscar-se el laboratori que l'accepti).
 
Aquestes pràctiques només podran constar en la taula d'equiparacions i l' Acord d'estudis/Learning agreement si a la universitat de destí existeix una assignatura de pràctiques en el pla d'estudis. L'assignatura podrà ser equiparada a l'assignatura optativa de Pràctiques en Empreses i Institucions (12 ECTS) del grau de la UAB corresponent.
Si a la Universitat de destí no existeix una assignatura de pràctiques al pla d'estudis, també podeu fer les pràctiques, però tutoritzades per un professor de la UAB i, per tant, no constaran com a crèdits d’intercanvi, sinó que seran una assignatura normal de la UAB. Aquestes pràctiques es comptabilitzaran a part del nombre mínim de crèdits que ha de cursar l'estudiant durant la seva estada d'intercanvi. L'estudiant es matricularà de l'assignatura de Pràctiques en Empreses i Institucions de la UAB i s'haurà d'establir un conveni amb la Universitat de destí per tal que l'estudiant pugui realitzar aquestes pràctiques. L'estudiant serà avaluat d'aquesta assignatura a la UAB, seguint els mateixos criteris d'avaluació que la resta d'estudiants que cursin l'assignatura de Pràctiques en Empreses i Institucions del grau.


Taula d'equiparacions