Abans de marxar

ABANS DE MARXAR

Recordeu que, un cop seleccionats per a un programa d'intercanvi, heu d'acceptar o renunciar a la plaça otorgada a través del SIA. No acceptar o renunciar en el termini establert pot suposar l'impediment de participar en programes d'intercanvi en posteriors cursos acadèmics. Aquest procediment també es fa online en la mateixa pàgina on vàreu fer la sol·licitud. 

D'altra banda, heu d'informar-vos el més aviat possible dels tràmits a realitzar amb la universitat de destinació per a finalitzar els tràmits d'admissió (terminis, documentació a enviar). Trobareu aquesta informació al lloc web de la universitat de destinació, normalment a l'apartat destinat als estudiants internacionals o de programes d'intercanvi. També podeu contactar-hi per correu electrònic. 

Si accepteu haureu d’omplir i enviar l’Application Form a la Universitat de destinació ja sigui per correu o online, depenent de les indicacions de cada universitat. Posteriorment haureu de consensuar amb el coordinador d’intercanvis les assignatures que fareu. Caldrà que ompliu l’Acord d’estudis online a la pàgina.

Tràmits administratius
Formularis d'admissió
Búsqueda d'allotjament
Credencial de becari
Conveni financer
Dades bancàries
Pagament de l'ajut Erasmus
Assistència sanitària
Carnet estudiant internacional (opcional)


Acord d'estudis
L'acord d'estudis és el compromís que s’estableix entre l’alumne i el coordinador d’intercanvi. L’alumne cursa unes determinades assignatures a la universitat de destí a canvi que el coordinador reconegui l’equiparació d’aquestes per unes determinades assignatures de la UAB.
A la facultat es fan servir dos documents per l’acord acadèmic:
 · L'Acord d'Estudis (Learning Agreement)

- És el document oficial
- S’omple directamenta Sigma@ a través de l’Àrea de l’alumne.

 · La taula d’equiparacions

- És el document d’ús intern de la UAB. Ambdós documents s’han d’omplir juntament amb el coordinador i han d’estar signats per aquest. Els originals s’hauran de lliurar a la Gestió Acadèmica a l’hora de fer la matrícula. Els alumnes s’emportaran una còpia a l’estranger.

   Aquí teniu el formulari corresponent:   Taula d'equiparacions

Selecció d’assignatures
Un cop l'estudiant tingui la plaça d'intercanvi assignada, haurà d’explorar la web de la Universitat destí per determinar quines assignatures i horaris s’ofereixen, i trobar els programes i els crèdits de les assignatures que li interessin.

Interacció amb el coordinador d’intercanvis
Posteriorment, enviarà per correu electrònic una proposta d’equiparacions al/la coordinador/a d’intercanvi que tingui assignat. Aquesta proposta s’ha d’enviar seguint el format de la Taula d'equiparacions que prèviament haurà rebut en blanc i via correu electrònic per part de la Gestió Acadèmica (veure en la següent pàgina les instruccions per emplenar aquesta taula d’equiparacions). Aquesta proposta contindrà la relació entre les assignatures que hom vol cursar a la Universitat de destí i les assignatures que es volen convalidar a la UAB. Junt amb la proposta s’hauran d’adjuntar els programes de les assignatures que l’estudiant vulgui cursar a la Universitat de destí. En cas que el/la coordinador/a no trobi la proposta adequada s’iniciarà un diàleg (via correu electrònic o presencialment) per tal de solucionar els problemes.

Formalització de les equiparacions
Una vegada s’hagi consensuat la Taula d'equiparacions, cal demanar dia i hora per signar els papers amb el/la vostre coordinador/a. Una vegada signada també caldrà emplenar l'Acord d'estudis/Learning agreement a traves de la web de la UAB. Aquest acord ha de coincidir amb el de la Taula d’equiparacions i també ha de ser firmat pel vostre coordinador/a.
  
Omplir l’Application Form (variable en funció de la Universitat de destí)
Hi ha algunes Universitats que demanen com a primer pas l’enviament d’un Application form. En alguns casos, en aquest document es demana el llistat d’assignatures que es volen cursar.Malgrat que aquest llistat NOMÉS ÉS ORIENTATIU convé que S’HAGI CONSULTAT PRÈVIAMENT amb el vostre coordinador.

Lliurament de les equiparacions i matriculació
Aquesta Taula d'equiparacions juntament amb l' Acord d'estudis/Learning agreement s'han de lliurar a Gestió Acadèmica abans de fer l'automatrícula.

Canvis en les equiparacions consensuades
Cal tenir en compte que, un cop a la Universitat de destí, us podeu trobar amb dificultats per a cursar les assignatures que havíeu escollit o bé en podeu trobar algunes que no havíeu tingut en compte i que us interessi fer. Aquest punt ja està previst i teniu fins a 6 setmanes (a partir de la vostra incorporació) per a fer modificacions de la matrícula sempre tenint en compte l’aprovació del coordinador/a i  informant a la Gestió Acadèmica dels canvis.