Erasmus+ / UAB Exchange Programme

Convocatòria de sol·licituds pel curs acadèmic 24/25

Sol·licituds: Del 23 d'octubre al 6 de novembre de 2023 (ambdós inclosos)
Sol·licitud electrònica a la pàgina http://sia.uab.es – Sol·licitud i consulta intercanvis OUT
Més informació de la convocatòria

 

Documentació relacionada curs 2024/25:

Convocatòria Única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme 2024-2025

Informació específica alumnes FCC - Convocatòria Única 23/24

Requisits acadèmics
 • Haver superat 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud
 • Estar matriculat durant el curs 2023-2024 i el 2024-2025.
Requisits d'idiomes

Cada universitat de destinació estableix els requisits d’idiomes que han de complir els estudiants per ser acceptats. Aquest requisits es poden consultar a l’apartat de destinacions o a la pàgina web d’aquestes universitats.
 
L’estudiant haurà de presentar tants certificats com universitats de diferents països sol·liciti. És a dir, si demana una destinació a França, Holanda i Alemanya, haurà de presentar els certificats d’idiomes que demana cada universitat de destinació (francès, anglès i alemany).
 
A partir del curs 2011/2012 l’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant els procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades.  El nivell mínim que donarà puntuació addicional a l’estudiant serà l’equivalent a un nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a les Llengües.
 
La puntuació a aplicar serà la següent:

Nivell B1 CEFR 0,5 punts
Nivell B2 CEFR 1 punt
Nivell C1 CEFR 1,5 punts
Nivell C2 CEFR 2 punts

Aquests punts es sumaran a la nota de l’expedient de l’estudiant. El resultat d'aquesta suma serà la nota de participació de la convocatòria.
 
Només es valoraran els certificats d’idiomes relacionats amb les destinacions relacionades. Així, si un estudiant sol·licita marxar a Holanda, la presentació d’un certificat d’italià no puntuarà.

Tot i així, si un estudiant NO compleix els requisits d’idiomes que sol·licita la universitat de destinació, no se li adjudicarà aquesta plaça.

L’anglès, partint de la consideració d’aquesta com a llengua franca de la comunitat acadèmica internacional, puntuarà també en la baremació dels expedients dels estudiants encara que aquest idioma no sigui la llengua de docència de la universitat de destinació.


Presentació dels certificats d'idiomes

Els certificats d’idiomes es podran adjuntar a la sol·licitud electrònica de l’intercanvi, dins de l’aplicatiu de sol·licitud.

Programa Erasmus:
L’estudiant haurà de presentar el certificat que demostri tenir els requisits d’idioma en el moment que s’obri el període de sol·licituds del programa Erasmus ja que la selecció d’estudiants es farà tenint en compte si l’estudiant compleix els esmentats requisits.

Programa Propi UAB:

 • Pujar la nota de participació: El certificat d’idioma original s’ha de presentar dintre del calendari de sol·licituds en l’oficina d’intercanvis de la facultat.
 • Compliment requisits d’idioma de la universitat de destinació (si escau). En aquest cas, l’estudiant podrà presentar el certificat d’idioma en el moment de fer la sol·licitud d’admissió a la universitat de destinació (aproximadament a mitjans de gener).

Tots els estudiants seleccionats hauran de tenir en compte que, dintre dels terminis previstos, hauran de formalitzar, entre d’altres, les següents gestions:

 • Acceptació / No acceptació de la plaça.
 • Documents de sol·licitud (application form) a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit, si escau).
 • Conveni de subvenció, learning agreement i d’altra documentació que es requereixi
 • Fer les proves de nivell d’idioma (OLS) abans de la realització de l’estada, en el cas del programa Erasmus+.
 • Enquesta final de l’estada. EU Survey en el cas de mobilitats Erasmus+.
 • Tramitació del visat (si escau).
 • Contractació de l’assegurança complementària de mobilitat en el moment de fer la matrícula.

Dossier informatiu de seleccionats programa Erasmus+ 23/24

Dossier informatiu de seleccionats UAB Exchange Programme 23/24

 

 


Acord d'estudis

 

 

Tots els alumnes que tinguin un programa d’intercanvi assignat, hauran de confeccionar un acord en el qual s’indiquen les assignatures que l’alumne realitzarà durant l’estada d’intercanvi i com es reconeixeran a la UAB.

Aquest document l’aprovarà el/la tutor/a d’intercanvis de l’alumne i s’ha de presentar a la Oficina d’Intercanvis abans del període de matrícula.

 
Documentació de l’estada d’intercanvi

A partir del curs 20/21 l’alumne trobarà tots els documents relacionats amb la seva estada d’intercanvi dins de l’apartat “Sol·licitud i consulta d’intercanvi OUT” de la pàgina http://sia.uab.es

 

Ajuts econòmics

L’adjudicació d’una plaça d’intercanvi NO implica necessàriament l’adjudicació d’un ajut econòmic.