Programa SICUE

Condicions generals

Oberta la convocatòria de sol·licituds per participar en el programa SICUE. 

El programa SICUE ofereix als estudiants de grau la possibilitat de realitzar estades d'intercanvi a altres universitats espanyoles. Pots consultar tota la informació en els següents enllaços desplegables:

En aquest enllaç podeu consultar el detall de la convocatòria.

A continuació, podeu consultar el llistat de destinacions per al curs 2024/25.

Per a poder realitzar el Treball de Fi de Grau en una altra universitat mitjançant el programa SICUE, cal el vist-i-plau dels coordinadors d'intercanvi de les dues universitats, tant la d'origen (UAB) com la d'acollida. Tot i això, no totes les universitats ofereixen realitzar el TFG dins l'intercanvi SICUE.

L'estudiant ha d'estar matriculat el curs 2023/24 i matricular-se el curs 2024/25.

Per a assegurar que l'estudiant coneix bé el seu sistema docent, en data 30 de setembre de 2023ha de tenir un mínim de 45 crèdits superats i estar matriculat a 30 crèdits més.

Per als alumnes de titulacions de segon cicle, es tindran en compte els crèdits superats en els estudis de primer cicle més els que tingui superats del segon cicle amb posterioritat a 30 de setembre de 2023.

Per a estades de 9 mesos, l'alumne haurà de cursar un mínim de 45 crèdits a la universitat de destinació, i 24 en el cas d'estades de 5 mesos. En aquelles situacions en que a l'estudiant li restin per a finalitzar els seus estudis menys crèdits que el mínim exigit a cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi si compleix la resta de requisits.

Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE en una mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.

Procediment per a la sol·licitud de les places SICUE
El termini per presentar les sol·licituds per al programa SICUE serà del 19 de febrer al 4 de març de 2024.

La sol·licitud es presentarà per via electrònica a través del portal de Serveis d'Intranet de la UAB. Heu d'anar a la opció Sol·licituds i consulta d'intercanvi OUT. Es podran sol·licitar un màxim de 5 destinacions.


Selecció de places i resolució
L'assignació de places es realitza als centres, i es fa en base a la nota mitja de l'expedient del curs anterior 2022-2023 i d'acord amb l'establert en l'article 5 del R.D. 1125/2003. 

Es reservarà un 5% del total de les places disponibles per a l'alumnat que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior a l'33%. En el cas que aquestes places no siguin cobertes en una primera fase, s'obrirà un nou procés de selecció per a l'alumnat sense discapacitat reconeguda. Els alumnes que no hagin presentat el certificat de discapacitat cal que el facin arribar per correu electrònic a la seva gestió acadèmica abans de finalitzar el període de sol·licitud, el 4 de març.

Un cop publicada la primera resolució l'estudiant haurà d'acceptar la plaça concedida. En cas contrari, podrà demanar un canvi de plaça; per això podrà dirigir-se a l'Oficina d'Intercanvis del seu centre durant el període establert. Un cop publicada la segona resolució, les persones que hagin obtingut una nova plaça hauran d'acceptar-la. Les dates establertes són aquestes:

  • Primera resolució: 22 de març de 2024
  • Acceptació de places: fins el 5 d'abril de 2024
  • Canvis de plaça i reassignacions: del 8 al 15 d'abril de 2024
  • Segona resolució: 19 d'abril de 2024
  • Acceptació de places (2a resolució): fins el 26 d'abril de 2024
  • Sol·licitud extraordinària de vacants: fins al 10 de maig de 2024

NOVETATS DE LA CONVOCATÒRIA 

Signatura Electrònica

Per la realització de tràmits amb la UAB serà necessari disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant signatura electrònica. Si no disposeu de certificat digital podeu obtenir el certificat IdCAT de manera gratuïta accedint al web d'idCAT, i posteriorment sol·licitant Cita Prèvia a l’OAMR (Oficina d’Assistència en Matèria de Registre) de l’edifici del Rectorat, o a qualsevol dels ajuntaments i oficines d’atenció ciutadana de Catalunya.”

Nova funcionalitat de sigma 

Novetat de la convocatòria 2024/25: s’ha activat una nova funcionalitat de sigm@ que permet als estudiants OUT adjuntar documents a la sol·licitud. Trobareu informació sobre com adjuntar-los en aquest enllaç.

Per altra banda, la documentació adjuntada en el procés de l’intercanvi (en el moment de la sol·licitud, abans, durant i després de l’estada) i que consti com a Validada a l’Àrea personal de l’estudiant de la pàgina del SIA “Consulta i sol·licitud d’intercanvi OUT”, ho serà només a efectes de les estades d’intercanvi i no per a cal altre tràmit amb la UAB.”

A continuació trobaràs el dossier informatiu de la convocatòria i els tràmits a realitzar abans, durant i en finalitzar l'estada, així com els documents acadèmics necessaris: 

Podreu consultar les places atorgades en primera resolució el 22 de març de 2024

La data límit per l'estudiant per acceptar o no la plaça al SIA serà el 5 d'abril de 2024

Podreu consultar les places atorgades en segona resolució el 22 d’abril de 2024. La data límit per acceptar o no la plaça al SIA serà el 26 d'abril de 2024.