Tutors d'intercanvi

Als alumnes que realitzen una estada d'intercanvi se'ls assigna un tutor/a d'entre el professorat de la facultat. 

Aquest tutor donarà suport a l'alumne amb la confecció del seu acord d'estudis. 

Els tutors s'assignen en funció del programa d'intercanvi i la destinació assignada.