Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Ajuts econòmics

Ajuts Erasmus

CURS 2021-2022
 

BEQUES ESPECÍFIQUES PER A LES ESTADES DEL PROGRAMA ERASMUS+
Actualitzat en data 29 de juliol de 2021
 
El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea i del MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+. Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats i l’acord aprovat per la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística del 19 de maig de 2021.  Els estudiants amb plaça assignada no han de fer cap tràmit expressament per tal de rebre l’ajut bàsic i/o l’addicional, només han de sol·licitar la beca MOBINT a l’AGAUR.

Per tal de garantir l'agilitat en el pagament dels ajuts es recomana que adjunteu un “Certificat de titularitat del compte bancari” a l'Àrea Personal del SIA. Els estudiants beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver completat els següents passos: Presentat el Conveni de subvenció original signat; Emplenat l’apartat de Dades bancàries a l’aplicatiu sigm@; Realitzat la prova de nivell d’idioma (OLS) (en cas de tenir assignat un suport lingüístic en línia); Presentat el Certificat d’arribada i Presentat la “Declaració de responsabilitat/viatge COVID-19” Signada digitalment. Tots cinc passos són imprescindibles per a rebre el pagament, trobareu més informació de com realitzar cada pas al Dossier Informatiu.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’estudiant hagi tornat i hagi realitzat els següents tràmits: Aportat el Certificat d’estada original signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i Emplenat l’lnforme sobre l’estada realitzada a través de la Mobility Tool.

Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a què un mes és igual a 30 dies).


A tots aquells alumnes que, a data 30 de setembre del curs següent a l’estada, no hagin lliurat la documentació exigida, se’ls donarà per renunciada la beca i per tant se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls hagués abonat. El fet de no lliurar la documentació dins del termini establert implicarà el retorn de totes les quantitats abonades.

En cas que no hi hagi ajuts per a tots els estudiants amb plaça adjudicada, es prioritzaran les mobilitats dels centres propis de la UAB, atorgant un màxim del 10% dels ajuts als estudiants de centres adscrits. En cas que no hi hagi ajuts per a tots els estudiants, el 85% dels ajuts de les convocatòries de mobilitat Erasmus+ es destinaran a estudiants de grau, el 10% a estudiants de màster i el 5% a estudiants de doctorat. La resta d’estudiants que facin una estada de mobilitat amb el programa Erasmus+ ho podran fer en la modalitat “beca zero” sense dotació econòmica.


Dotació de l'ajut - (Vegeu el document aprovat per la CRIPL el 19 de maig de 2021)

Molt important: en la resolució d’assignació dels ajuts, podreu veure de quin projecte rebreu l’ajut per la vostra estada d’intercanvi.
 

Quadre dels imports dels ajuts (Suport individual) segons fons de finançament i països de destinació:

  PAÍS DE DESTINACIÓ IMPORTS
 
Grup 1
Països amb un cost de vida més alt
 
 
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit (*) i Suècia

 

Ajuts finançats amb els projectes 2019 i 2020: 300 €/mes

Ajuts finançats amb el projecte 2021: 310€/mes

 
 
Grup 2
Països amb un cost de vida mig
 
 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre
 

Ajuts finançats amb els projectes 2019 i 2020: 250 €/mes

Ajuts finançats amb el projecte 2021: 260€/mes

 
Grup 3
Països amb un cost de vida inferior
 
Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República de Macedònia del Nord, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia

Ajuts finançats amb els projectes 2019 i 2020: 200 €/mes

Ajuts finançats amb el projecte 2021: 210€/mes

(*) Regne Unit participa al programa Erasmus, per als projectes 2019 i 2020 com a país del programa i al projecte 2021 com a país associat dintre de la regió 14. 

 
Ajut addicional per estudiants amb menys oportunitats

Els estudiants que reben l’ajut de fons comunitaris durant el curs 2021/22 i que durant el curs 2020/21 han estat beneficiaris d’una beca de règim general del MECD, se’ls ha adjudicarà un ajut addicional de 200€/mes (estudiants amb ajuts finançats amb els projectes 2019 i 2020 o un ajut addicional de de 250€/mes (estudiants amb ajuts finançats amb el projecte 202. Aquest ajut addicional també s’atorga a aquells estudiants amb condició de refugiats o que hagin presentat sol·licitud de protecció internacional a l’estat espanyol.

Import complementari al suport individual per desplaçament ecològic – Només per a estudiants amb ajuts finançats amb el projecte 2021 - Els estudiants que optin per realitzar un desplaçament ecològic rebran una contribució única de 50 EUR en concepte d'import complementari al suport individual i fins a 4 dies de suport individual addicional per cobrir els dies de viatge en un trajecte d'anada i tornada, si procedeix. El pagament d’aquest import complementari es realitzarà en finalitzar l’estada d’intercanvi un cop aportat el Certificat d’estada. Si has realitzat un desplaçament ecològic a l’anada i/o a la tornada de la teva estada d’intercanvi, hauràs d’emplenar aquest formulari i adjuntar-hi signada la declaració jurada.


BEQUES SANTANDER ERASMUS

El Banco Santander ofereix per al curs 2021/22 unes beques complementàries a les beques Erasmus+. La UAB ha obtingut en total 51 beques:

  • 2 beques de 2000€
  • 49 beques de 500€


Aquestes beques s’assignaran seguint els criteris establerts pel Banco Santander, segons criteris acadèmics. No es finançaran estades inferiors als 2 mesos de durada i cal que els estudiants s’hi inscriguin abans del 15 de març de 2021 al portal www.becas-santander.com.

Les beques es destinaran a estudiants amb la millor nota de participació, prioritzant les beques de major quantia pels estudiants que haguessin rebut el curs anterior una beca general del Ministeri i/o que acreditessin legalment una discapacitat igual o superior al 33%.

Les beques d’import superior a 500€ s'abonaran en dos terminis: per accedir al primer pagament del 70% del total de la beca, caldrà haver enviat dos exemplars signats del conveni de subvenció, haver emplenat l’apartat de dades bancàries a l’aplicatiu SIGMA amb l’IBAN del Banco de Santander, haver lliurat el certificat d’arribada i signat la Declaració responsabilitat Covid-19, i haver realitzat el test 1 OLS (test de llengua). Tots quatre passos són imprescindibles per rebre el pagament. El segon pagament serà del 30% restant, i es farà a la tornada de l’estudiant un cop hagi presentat el certificat d’estada.

Les beques d’import igual o inferior a 500€ s’abonaran en un sol termini: per accedir al pagament del 100% del total de la beca, caldrà haver enviat dos exemplars signats del conveni de subvenció, haver emplenat l’apartat de dades bancàries a l’aplicatiu SIGMA amb l’IBAN del Banco de Santander, haver lliurat el certificat d’arribada i signat la Declaració responsabilitat Covid-19, i haver realitzat el test 1 OLS (test de llengua). Tots quatre passos són imprescindibles per rebre el pagament. Tanmateix, és obligatori a la tornada de l’estudiant presentar el certificat d’estada..


Compatibilitat de l'ajut Erasmus+ amb altres ajuts

En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic, en la modalitat de beca zero. 


AJUTS COMPLEMETARIS per a tots dos programes Erasmus+ i UAB Exchange Programme: Beques MOBINT – AGAUR

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (convocatòria MOBINT 2020-2021). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim de 6 mesos.

Més informació a agaur.gencat.cat, apartat “beques i ajuts”.

Els interessats hauran de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts per aquella agència.


ALTRES AJUTS COMPLEMETARIS

Hi ha altres ajuts que atorguen Països, Comunitats Autònomes, Consells Comarcals, Fundacions, etc. Aquests ajuts són compatibles amb la resta d'ajuts esmentats.