Ajuts econòmics

Ajuts Erasmus


CURS 2021-2022
 

BEQUES ESPECÍFIQUES PER A LES ESTADES DEL PROGRAMA ERASMUS+
 

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea i del MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+. Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats. Els alumnes amb plaça assignada no han de fer cap tràmit expressament per tal de rebre l’ajut bàsic i/o l’addicional, només han de sol·licitar la beca MOBINT a l’AGAUR.

Els estudiants beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver lliurat el conveni de subvenció original signat, haver emplenat l’apartat de dades bancàries a l’aplicatiu sigma, haver realitzat la primera prova de nivell d’idioma (veure apartat OLS) i lliurat el certificat d’arribada i signat la Declaració responsabilitat Covid-19. Tots quatre passos són imprescindibles per a rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’estudiant hagi tornat i hagi realitzat els següents tràmits: aportar el certificat d’estada original signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i emplenar l’informe sobre l’estada realitzada a través de la Mobility Tool (veure informació detallada al dossier de l’estudiant Erasmus+ disponible al web de la UAB, enllaç Mobilitat i Intercanvi). Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a què un mes és igual a 30 dies).

A tots aquells alumnes que, a data 30 de setembre del curs següent a l’estada, no hagin lliurat la documentació exigida, se’ls donarà perr enunciada la beca i per tant se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls hagués abonat. El fet de no lliurar la documentació dins del termini establert implicarà el retorn de totes les quantitats abonades.

En cas que no hi hagi ajuts per a tots els estudiants amb plaça adjudicada, es prioritzaran les mobilitats dels centres propis de la UAB, atorgant un màxim del 10% dels ajuts als estudiants de centres adscrits.

En cas que no hi hagi ajuts per a tots els estudiants, el 85% dels ajuts de les convocatòries de mobilitat Erasmus+ es destinaran a estudiants de grau, el 10% a estudiants de màster i el 5% a estudiants de doctorat. La resta d’estudiants que facin una estada de mobilitat amb el programa Erasmus+ ho podran fer en la modalitat “beca zero” sense dotació econòmica.


Dotació de l'ajut

Els imports per al curs 2021/22 es faran públics tan bon punt ens ho comuniqui el SEPIE. Adjuntem, a mode orientatiu, el quadre amb els imports del curs 2020/21.

Quadre dels imports dels ajuts segons fons de finançament i països de destinació:
 

  PAÍS DE DESTINACIÓ IMPORTS 2020/2021
 
Grup 1
Països amb un cost de vida més alt
 
 
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit (*) i Suècia

 


300 €/mes
 
 
Grup 2
Països amb un cost de vida mig
 
 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre
 
 

250 €/mes
 
Grup 3
Països amb un cost de vida inferior
 
Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República de Macedònia del Nord, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia
 

200 €/mes

(*) La participació en institucions del Regne Unit quedarà supeditada als acords entre aquest país i la UE
 
Ajut addicional per estudiants d’entorns desfavorits

A mode orientatiu, els estudiants que reben l’ajut de fons comunitaris durant el curs 2020/21 i que durant el curs 2019/20 han estat beneficiaris d’una beca de règim general del MECD, se’ls ha adjudicat un ajut addicional de 200€/mes. Aquest ajut addicional també s’atorga a aquells estudiants amb condició de refugiats o que hagin presentat sol·licitud de protecció internacional a l’estat espanyol.


BEQUES SANTANDER ERASMUS

El Banco Santander ofereix per al curs 2021/22 unes beques complementàries a les beques Erasmus+. La UAB ha obtingut en total 51 beques:

  • 2 beques de 2000€
  • 49 beques de 500€


Aquestes beques s’assignaran seguint els criteris establerts pel Banco Santander, segons criteris acadèmics. No es finançaran estades inferiors als 2 mesos de durada i cal que els estudiants s’hi inscriguin abans del 15 de març de 2021 al portal www.becas-santander.com.

Les beques es destinaran a estudiants amb la millor nota de participació, prioritzant les beques de major quantia pels estudiants que haguessin rebut el curs anterior una beca general del Ministeri i/o que acreditessin legalment una discapacitat igual o superior al 33%.

Les beques d’import superior a 500€ s'abonaran en dos terminis: per accedir al primer pagament del 70% del total de la beca, caldrà haver enviat dos exemplars signats del conveni de subvenció, haver emplenat l’apartat de dades bancàries a l’aplicatiu SIGMA amb l’IBAN del Banco de Santander, haver lliurat el certificat d’arribada i signat la Declaració responsabilitat Covid-19, i haver realitzat el test 1 OLS (test de llengua). Tots quatre passos són imprescindibles per rebre el pagament. El segon pagament serà del 30% restant, i es farà a la tornada de l’estudiant un cop hagi presentat el certificat d’estada.

Les beques d’import igual o inferior a 500€ s’abonaran en un sol termini: per accedir al pagament del 100% del total de la beca, caldrà haver enviat dos exemplars signats del conveni de subvenció, haver emplenat l’apartat de dades bancàries a l’aplicatiu SIGMA amb l’IBAN del Banco de Santander, haver lliurat el certificat d’arribada i signat la Declaració responsabilitat Covid-19, i haver realitzat el test 1 OLS (test de llengua). Tots quatre passos són imprescindibles per rebre el pagament. Tanmateix, és obligatori a la tornada de l’estudiant presentar el certificat d’estada..


Compatibilitat de l'ajut Erasmus+ amb altres ajuts

En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic, en la modalitat de beca zero. 


AJUTS COMPLEMETARIS per a tots dos programes Erasmus+ i UAB Exchange Programme: Beques MOBINT – AGAUR

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (convocatòria MOBINT 2020-2021). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim de 6 mesos.

Més informació a agaur.gencat.cat, apartat “beques i ajuts”.

Els interessats hauran de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts per aquella agència.


ALTRES AJUTS COMPLEMETARIS

Hi ha altres ajuts que atorguen Països, Comunitats Autònomes, Consells Comarcals, Fundacions, etc. Aquests ajuts són compatibles amb la resta d'ajuts esmentats.