Erasmus / Programa Propi

Erasmus / Propi UAB - Curs 2020-2021

Sol·licituds: Del 28 d’octubre al 11 de novembre 2019
Sol·licitud electrònica a la pàgina http://sia.uab.es – Sol·licituds i consulta intercanvis OUT
 
Requisits de participació:

- Els estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació han d’haver superat 60 crèdits en el moment de la convocatòria.
- Estar matriculat al curs 2019-2020 i el 2020-2021.
- Complir amb els requisits idiomes de la Universitat de destinació.

 Requisits d'idiomes:
Cada universitat de destinació estableix els requisits d’idiomes que han de complir els estudiants per ser acceptats. Aquest requisits es poden consultar a l’apartat de destinacions o a la pàgina web d’aquestes universitats.
 
L’estudiant haurà de presentar tants certificats com universitats de diferents països sol·liciti. És a dir, si demana una destinació a França, Holanda i Alemanya, haurà de presentar els certificats d’idiomes que demana cada universitat de destinació (francès, anglès i alemany).
 
A partir del curs 2011/2012 l’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant els procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades.  El nivell mínim que donarà puntuació addicional a l’estudiant serà l’equivalent a un nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a les Llengües.
 
La puntuació a aplicar serà la següent:

Nivell B1 CEFR 0,5 punts
Nivell B2 CEFR 1 punt
Nivell C1 CEFR 1,5 punts
Nivell C2 CE  FR 2 punts

Aquests punts es sumaran a la nota de l’expedient de l’estudiant.
 
Només es valoraran els certificats d’idiomes relacionats amb les destinacions relacionades. Així, si un estudiant sol·licita marxar a Holanda, la presentació d’un certificat d’italià no puntuarà.
 

Tot i així, si un estudiant NO compleix els requisits d’idiomes que sol·licita la universitat de destinació, no se li adjudicarà aquesta plaça.

 
L’anglès, partint de la consideració d’aquesta com a llengua franca de la comunitat acadèmica internacional, puntuarà també en la baremació dels expedients dels estudiants encara que aquest idioma no sigui la llengua de docència de la universitat de destinació.

Presentació dels certificats d'idiomes:
 
Programa Erasmus:
L’estudiant haurà de presentar el certificat que demostri tenir els requisits d’idioma en el moment que s’obri el període de sol·licituds del programa Erasmus ja que la selecció d’estudiants es farà tenint en compte si l’estudiant compleix els esmentats requisits.
 

Programa Propi UAB:

- Pujar la nota de participació: El certificat d’idioma original s’ha de presentar dintre del calendari de sol·licituds en l’oficina d’intercanvis de la facultat.
- Compliment requisits d’idioma de la universitat de destinació (si escau). En aquest cas, l’estudiant podrà presentar el certificat d’idioma en el moment de fer la sol·licitud d’admissió a la universitat de destinació (aproximadament a mitjans de gener).

 Universitats de destinació:

Programa Erasmus:
El llistat d’universitats està publicat a l’apartat “Destinacions” d’aquesta mateixa pàgina web.

Programa Propi UAB:
Degut a que moltes destinacions són comunes a diferents àrees de coneixement i els convenis es gestionen de manera centralitzada, el llistat està publicat a la pàgina general de la UAB (Mobilitat i Intercanvi Internacional).

Acord d'estudis:
És el document en el que el/la tutor/a d'intercanvis acorden com les assignatures de la universitat de destinació es reconeixeran acadèmicament en l'expedient de la UAB.
Informació específica de l'acord d'estudis.
Manual de confecció de l'acord d'estudis.