Coneix l'Escola

Història de l’Escola

L’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma a Barcelona va ser la primera en oferir estudis de prevenció i seguretat a Espanya el 1998 i va fer seva la tasca de professionalitzar un sector que fins a aquell moment no comptava amb formació universitària.

El model formatiu de l’escola proposa al sector de la seguretat la possibilitat d’avançar cap a estàndards europeus en la matèria, alhora que s’endinsa en noves línies de recerca i d’innovació docent. Al mateix temps, s’esforça per mantenir una estreta relació amb les empreses del sector, per tal de donar resposta a les seves necessitats creixents de personal qualificat.

La nostra oferta formativa va dirigida tant a l’estudiant de nou accés (provinent de batxillerat o de Cicles Formatius de Grau Superior) que vol accedir al món laboral com al professional en actiu que busca progressar en el seu àmbit, ja sigui mitjançant l’assoliment del Grau o triant algun dels nostres estudis a nivell de màster, postgrau o curs d’especialització.

En l’actualitat, l’Escola està treballant envers la seva internacionalització a través de la participació en xarxes d’àmbit europeu que fomenten la seva consolidació i una aproximació continental a la prevenció i la seguretat, estratègia que ha començat a cristal·litzar, entre d’altres, amb la primera Escola d’Estiu.

Cronologia

1998: Des del Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona es comença a gestar el Graduat en Prevenció i Seguretat Integral.

1999: A la Resolució de 22 de juliol de 1999 es publica el pla d’estudis del títol propi de Graduat en Prevenció i Seguretat Integral.

1999 -2000: Es reconeix la titulació de Graduat en Prevenció i Seguretat Integral per obtenir l’habilitació de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

2000 - 2001: Es reconeix la titulació de Graduat en Prevenció i Seguretat Integral per obtenir l’habilitació de Director de Seguretat.
Es reconeix la titulació de Graduat en Prevenció i Seguretat Integral per obtenir l’habilitació de Detectiu Privat.
S’inicia el Programa de Pràctiques Professionals.

2001-2002: Es gradua la primera promoció del Graduat en Prevenció i Seguretat Integral. Es celebra la 1ª edició del Workshop.

2002 - 2003: S’inicia el programa de consultoria amb la finalitat de donar resposta a les necessitats en prevenció i seguretat d’entitats i institucions públiques i privades.

2003 - 2004: Es constitueix la primera Comissió Externa del Programa de Equivalència de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que visita l’Escola l’1 i 2 de juny per tal d’avaluar el Graduat en Prevenció i Seguretat Integral. El 22 de juny emet l’informe preceptiu, valorant positivament els estudis de Graduat de Prevenció i Seguretat Integral.

2004 - 2005: S’obté l’equivalència al títol de diplomat universitari a efectes d’accés a la Llicenciatura en Criminologia.

2005 - 2006: Acreditació de l’equivalència al Diploma Superior de Criminologia per l’accés a Cossos, Escales i Categories de les Forces i Cossos de Seguretat dependents de les diverses administracions públiques. 

2006 – 2007: Es consolida el programa de selecció d’agents de policies locals i avaluació d’armes.

2007-2008: Inici d’un dels primers màsters oficials, el Màster en Prevenció i Gestió de Riscos a la Comunitat.

2008-2009: Homologació del nou títol de Grau de Prevenció i Seguretat Integral amb Habilitació de Director de Seguretat i Detectiu Privat.

2009-2010: S’inicien els tràmits per adaptar el títol propi de Graduat de Prevenció i Seguretat Integral a estudis oficials com el Grau de Prevenció i Seguretat Integral.

2010-2011: Es dicta l’ordre conforme s’aprova el títol del Grau Oficial en Prevenció i Seguretat Integral.

2011-2012: Es gradua la desena i última promoció del Graduat en Prevenció i Seguretat Integral. Es celebra la 10ª edició del Workshop.

2012-2013: Implementació del Grau Oficial de Prevenció i Seguretat Integral.

2013 – 2014: S’inicien les actuacions per disposar d’un programa de mobilitat especialitzat en seguretat i prevenció.

2014 – 2015:  L’Escola passa a formar part de la Xarxa CONRIS, convertint-se en la primera escola universitària membre del Sud d’Europa.
S’inicien noves estratègies per fomentar la incorporació dels graduats en el mercat de treball mitjançant la Borsa de Treball.

2015 – 2016: El Grau de Prevenció i Seguretat Integral esdevé el primer estudi oficial en prevenció i seguretat integral amb acreditació.
S’inicia el procés d’acreditació dels estudis oficial del Grau Oficial de Prevenció i Seguretat Integral i del Màster Universitari en Prevenció i Seguretat Integral. Es rep la visita del Comitè Extern d’Avaluació i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) elabora l’informe final amb el que queden acreditades les titulacions del Grau de Prevenció i Seguretat Integral i el Màster de Prevenció i Gestió de Riscos a la Comunitat, assolint l’acreditació de tots els àmbits, dels quals l’apartat Pertinença de la informació pública es certifica amb excel·lència.
 

Accés a l’informe final d’avaluació externa