Coneix el centre

Història

L’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma a Barcelona va ser la primera en oferir estudis de prevenció i seguretat a Espanya el 1998 i va fer seva la tasca de professionalitzar un sector que fins a aquell moment no comptava amb formació universitària. Actualment, aquest àmbit d'estudis forma part de l'Escola FUAB Formació de la UAB. 

El model formatiu de l’escola proposa al sector de la seguretat la possibilitat d’avançar cap a estàndards europeus en la matèria, alhora que s’endinsa en noves línies de recerca i d’innovació docent. Al mateix temps, s’esforça per mantenir una estreta relació amb les empreses del sector, per tal de donar resposta a les seves necessitats creixents de personal qualificat.

La nostra oferta formativa va dirigida tant a l’estudiant de nou accés (provinent de batxillerat o de Cicles Formatius de Grau Superior) que vol accedir al món laboral com al professional en actiu que busca progressar en el seu àmbit, ja sigui mitjançant l’assoliment del Grau o triant algun dels nostres estudis a nivell de màster, postgrau o curs d’especialització.

En l’actualitat, l’Escola està treballant envers la seva internacionalització a través de la participació en xarxes d’àmbit europeu que fomenten la seva consolidació i una aproximació continental a la prevenció i la seguretat, estratègia que ha començat a cristal·litzar, entre d’altres, amb la primera Escola d’Estiu.

Cronologia

1998: Des del Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona es comença a gestar el Graduat en Prevenció i Seguretat Integral.

1999: A la Resolució de 22 de juliol de 1999 es publica el pla d’estudis del títol propi de Graduat en Prevenció i Seguretat Integral. Comença el títol propi Grau en Prevenció i Seguretat Integral. 

1999 -2000: Es reconeix la titulació de Graduat en Prevenció i Seguretat Integral per obtenir l’habilitació de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

2000 - 2001: Es reconeix la titulació de Graduat en Prevenció i Seguretat Integral per obtenir l’habilitació de Director de Seguretat.
Es reconeix la titulació de Graduat en Prevenció i Seguretat Integral per obtenir l’habilitació de Detectiu Privat.
S’inicia el Programa de Pràctiques Professionals.

2001-2002: Es gradua la primera promoció del Graduat en Prevenció i Seguretat Integral. Es celebra la 1ª edició del Workshop.

2002 - 2003: S’inicia el programa de consultoria amb la finalitat de donar resposta a les necessitats en prevenció i seguretat d’entitats i institucions públiques i privades.

2003 - 2004: Es constitueix la primera Comissió Externa del Programa de Equivalència de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que visita l’Escola l’1 i 2 de juny per tal d’avaluar el Graduat en Prevenció i Seguretat Integral. El 22 de juny emet l’informe preceptiu, valorant positivament els estudis de Graduat de Prevenció i Seguretat Integral.

2004 - 2005: S’obté l’equivalència al títol de diplomat universitari a efectes d’accés a la Llicenciatura en Criminologia.

2005 - 2006: Acreditació de l’equivalència al Diploma Superior de Criminologia per l’accés a Cossos, Escales i Categories de les Forces i Cossos de Seguretat dependents de les diverses administracions públiques. 

2006 – 2007: Es consolida el programa de selecció d’agents de policies locals i avaluació d’armes.

2007-2008: Inici d’un dels primers màsters oficials, el Màster en Prevenció i Gestió de Riscos a la Comunitat.

2008-2009: Homologació del nou títol de Grau de Prevenció i Seguretat Integral amb Habilitació de Director de Seguretat i Detectiu Privat.

2009-2010: S’inicien els tràmits per adaptar el títol propi de Graduat de Prevenció i Seguretat Integral a estudis oficials com el Grau de Prevenció i Seguretat Integral.

2010-2011: Es dicta l’ordre conforme s’aprova el títol del Grau Oficial en Prevenció i Seguretat Integral.

2011-2012: Es gradua la desena i última promoció del Graduat en Prevenció i Seguretat Integral. Es celebra la 10ª edició del Workshop.

2012-2013: Implementació del Grau Oficial de Prevenció i Seguretat Integral.

2013 – 2014: S’inicien les actuacions per disposar d’un programa de mobilitat especialitzat en seguretat i prevenció.

2014 – 2015:  L’Escola passa a formar part de la Xarxa CONRIS, convertint-se en la primera escola universitària membre del Sud d’Europa.
S’inicien noves estratègies per fomentar la incorporació dels graduats en el mercat de treball mitjançant la Borsa de Treball.

2015 – 2016: El Grau de Prevenció i Seguretat Integral esdevé el primer estudi oficial en prevenció i seguretat integral amb acreditació.
S’inicia el procés d’acreditació dels estudis oficial del Grau Oficial de Prevenció i Seguretat Integral i del Màster Universitari en Prevenció i Seguretat Integral. Es rep la visita del Comitè Extern d’Avaluació i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) elabora l’informe final amb el que queden acreditades les titulacions del Grau de Prevenció i Seguretat Integral i el Màster de Prevenció i Gestió de Riscos a la Comunitat, assolint l’acreditació de tots els àmbits, dels quals l’apartat Pertinença de la informació pública es certifica amb excel·lència.

 

2016-2017: Es crea la Unitat de Promoció i Comunicació de la FUAB i la Unitat de Planificació i Acreditació d'Estudis Oficials (actual Unitat de Qualitat)

 

2017-2018: S'aprova introduir la possibilitat de fer pràctiques professionals a la modalitat online del grau i d'impartir la Menció de Seguretat Laboral.

 

2018-2019: L'Escola de Prevenció i Seguretat Integral compleix vint anys. S'amplien el nombre de places per cursar el grau.

 

2019-2020: L'Escola fa vint anys que forma als tècnics superiors en prevenció de riscos laborals amb les tres especialitats.

 

2020-2021: Es realitza el primer Workshop online i la Fira de l'ocupació. L'Escola fa vint anys que forma als directors de seguretat i detectius privats.

 

2021-2022: El Workshop de l'EPSI, trobada empresa-EPSI, porta vint anys col·laborant amb les empreses i organitzacions del sector. L'Escola participa en el primer projecte europeu envers la formació i la seguretat. S'amplien les hores de pràctiques professionals fins a les 2.550 hores en entorns professionals.

Accés a l’informe final d’avaluació externa