La xarxa CORE en Patrimoni Cultural

 

CORE en Patrimoni Cultural

El patrimoni cultural té un paper rellevant en la generació de models sostenibles de desenvolupament econòmic, social i cultural del territori. En els darrers anys han estat molts els exemples de valorització del patrimoni tangible i intangible com a inductor del desenvolupament econòmic territorial. Tanmateix, cal continuar articulant un discurs proactiu que permeti als territoris realitzar una avaluació o diagnòstic dels seus recursos patrimonials i en base als resultats, determinar un pla d’actuacions que activi aquests recursos per esdevenir un valor social, cultural i econòmic per a la ciutadania. Les actuacions poden ser polítiques, urbanístiques, culturals, didàctiques o turístiques, però en qualsevol cas, hauran de ser plantejades de forma creativa, integral i amb visió de futur.

La singularitat del patrimoni cultural, pel que fa a la recerca, rau en el seu caràcter interdisciplinari i transversal. És per això que és un àmbit paradigmàtic per a una universitat generalista com la UAB, que disposa de departaments, centres de recerca, i serveis cientificotècnics destacables en pràcticament totes les disciplines científiques que poden aplicar-se al patrimoni. La UAB disposa, per tant, de les capacitats tant humanes com materials necessàries per a fer projectes integrals de desenvolupament basats en el patrimoni.  La funció de la universitat i els centres de recerca en aquest discurs és el d’aportar innovació des de l’expertesa. És a dir, la generació de valor econòmic i social a partir de l’aplicació del coneixement en la cadena de valor, la seva transferència.

La xarxa de Patrimoni Cultural agrupa més de 40 grups i centres de recerca, instituts, escoles i departaments universitaris, així com infraestructures de recerca i serveis cientificotècnics en col·laboració amb el sector públic i privat. Des dels aspectes de la seva conservació, restauració, interpretació i difusió fins a la generació de nous models, integrats i sostenibles, per a la seva gestió i explotació.