CORE en Patrimoni Cultural

El patrimoni cultural te un paper rellevant  en la generació de models  sostenibles de desenvolupament econòmic, social i cultural del territori. En els darrers anys han estat molts els exemples de valorització del patrimoni tangible e intangible com a inductor del desenvolupament econòmic territorial. Tanmateix, cal continuar articulant un discurs pro actiu que permeti als territoris realitzar una avaluació o diagnòstic dels seus recursos patrimonials i en base als seus resultats, determinar un pla d’actuacions que activin aquests recursos per esdevenir-ne valor social, cultural i econòmic per a la ciutadania. Les actuacions poden ser tan polítiques, urbanístiques, culturals, didàctiques o turístiques, però en qualsevol cas, hauran de estar plantejades de forma creativa, integral i amb visió de futur.

La singularitat del patrimoni cultural pel que fa a la recerca rau en el seu caràcter  interdisciplinari i transversal. És per això que és un àmbit paradigmàtic per a una universitat generalista com la UAB, que disposa de departaments, centres de recerca, i serveis científico-tècnics destacables en pràcticament totes les disciplines científiques que poden aplicar-se al patrimoni. L’UAB i el seu agregat disposen, per tant, de les capacitats tan humanes com materials necessàries per desenvolupar projectes integrals de desenvolupament basats en el patrimoni.  La funció de la universitat i els centres de recerca en aquests discurs és el d’ aportar innovació des de l’expertesa. És a dir, la generació de valor econòmic  i social a partir de l’aplicació del coneixement en la cadena de valor, la seva transferència.

La xarxa de Patrimoni Cultural agrupa a més de 40 grups i Centres de Recerca, Instituts, Escoles i departaments universitaris, així com Infraestructures de Recerca i Serveis Científico-Tècnics en col·laboració amb el sector públic i privat per tal d'aportar  noves solucions en tot el cicle del patrimoni. Des dels aspectes de la seva conservació, restauració, interpretació i difusió fins la generació de nous models, integrats i sostenibles, per a la seva gestió i explotació.