Qualitat Grau en Traducció i Interpretació

Sistema de Garantia Interna de Qualitat del centres

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europees, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

  • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
  • la definició i l’actualització del mapa de titulacions del centre
  • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, pràctiques externes, mobilitat, etc.)
  • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
  • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
  • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar el mapa de titulacions del centre

Verificació
 Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació
Memòria actual de la titulació
Resolució de verificació del Consejo de Universidades
Registre d'Universitats, centres i titulacions (RUCT)

Seguiment
Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats de la titulació

ISC Facultat de Traducció i Interpretació 2019-20
ISC Facultat de Traducció i Interpretació 2018-19
ISC Facultat de Traducció i Interpretació 2017-18
ISC Facultat de Traducció i Interpretació 2016-17
ISC Facultat de Traducció i Interpretació 2015-16
ISC Facultat de Traducció i Interpretació 2014-15
ISC Facultat de Traducció i Interpretació 2013-14


Acreditació
 Procés de renovació de la implantació de la titulació
Autoinforme d'acreditació Facultat de Traducció i d'Interpretació 2014
Informe d'acreditació
Resolució d'acreditació del Consejo de Universidades
Registre d'Universitats, centres i titulacions (RUCT)

Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat
Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment els diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora continua de les mateixes
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Pla d'Acció Tutorial PAT
Comissió d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions

OPINA UAB
Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionalment de la UAB