SGIQ de la Facultat

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Traducció i d'Interpretació

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha dissenyat el seu Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) a partir de les directrius AUDIT d’AQU Catalunya i d’ANECA i dels estàndards i directrius de garantia de qualitat de l'European Asociation for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), organisme europeu d'avaluació de la qualitat.El SGIQ de la Facultat de Traducció i Interpretacoó de la UAB, que particularitza i adapta el de la Universitat a les seves pròpies peculiaritats i especificitats, reflecteix el ferm compromís del Centre per a oferir uns estudis de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la seva contínua revisió i millora.

El 23 de novembre de 2010 l’AQU va atorgar una avaluació positiva al disseny del SGIQ de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB, en el marc del programa AUDIT.

Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la FTI (PDF, )

PE1. Política i objectius de qualitat (PDF, )

PE2. Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) (PDF, )
PE3. Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions (MS Word, )
PE6. Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris (PDF, )

PC2. Programació docent de les assignatures. (PDF, )

PC3 (b). Gestió dels treballs de final d'estudis (TFE) (PDF, )
PC3 (a). Gestió de les pràctiques externes curriculars (PDF, )
PC4. Orientació a l'estudiant (PDF, )
PC5. Avaluació de l'estudiant (PDF, )
PC6. Gestió de la mobilitat dels estudiants (PDF, )
PC7. Seguiment, avaluació i millora de les titulacions (PDF, )
PC8A. Modificació de titulacions de Grau i de Màster Universitari (PDF, )
PC9. Gestió documental (PDF, )

PS3. Gestió de recursos materials i serveis (PDF, )

PS5. Gestió de queixes i suggeriments (PDF, )

Certificat AUDIT (PDF, )

Informe de Revisió del SGIQ (20/06/2018) (PDF, )